V L D N

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Last revision Both sides next revision
congresverslag_2006 [2009-12-08 17:21]
127.0.0.1 external edit
congresverslag_2006 [2010-01-13 23:09]
Patrick Slechten
Line 11: Line 11:
 Lic. **Jan Segers** behandelt als tweede spreker //(Sint) Trudo in de naamgeving//​. Na een hervertelling van de Vita van deze 7e-eeuwse heilige neemt hij de verschillende namen door die van //Trudo// zijn afgeleid, en vertelt dat //Trudo// ongeveer vijftien keer als patroonheilige voorkomt, veelal in Belgisch-Limburg. Ook kwam //Trudo// vroeger als voornaam in dit gebied voor, zelfs nog in de 20e eeuw. Ook de achternaam //​Truyen(s)//,​ vooral in noordelijk Belgisch-Limburg gevonden, stamt van //Trudo// af, hoewel men ook met //​Gertrudis//​ rekening moet houden. Lic. **Jan Segers** behandelt als tweede spreker //(Sint) Trudo in de naamgeving//​. Na een hervertelling van de Vita van deze 7e-eeuwse heilige neemt hij de verschillende namen door die van //Trudo// zijn afgeleid, en vertelt dat //Trudo// ongeveer vijftien keer als patroonheilige voorkomt, veelal in Belgisch-Limburg. Ook kwam //Trudo// vroeger als voornaam in dit gebied voor, zelfs nog in de 20e eeuw. Ook de achternaam //​Truyen(s)//,​ vooral in noordelijk Belgisch-Limburg gevonden, stamt van //Trudo// af, hoewel men ook met //​Gertrudis//​ rekening moet houden.
  
-De laatste spreker van de ochtendsessie is dr. **Daniel Jaspers**, die inzoomt op het levensverhaal van //Abt Willem van Rijckel (1200?​-1272) – devotie en daadkracht uit Sint-Truiden//​. Uit de belangrijkste bron, de //Gesta abbatum Trudonensium//​ (in het Nederlands vertaald door Émile Lavigne), komen we te weten hoe de daadkrachtige abt de abdij in de dertiende eeuw weer tot bloei bracht, en tussen de pauselijke en keizerlijke twisten door probeerde te laveren.+De laatste spreker van de ochtendsessie is dr. **Daniel Jaspers**, die inzoomt op het levensverhaal van //Abt Willem van Rijckel (1200?​-1272) –devotie en daadkracht uit Sint-Truiden//​. Uit de belangrijkste bron, de //Gesta abbatum Trudonensium//​ (in het Nederlands vertaald door Émile Lavigne), komen we te weten hoe de daadkrachtige abt de abdij in de dertiende eeuw weer tot bloei bracht, en tussen de pauselijke en keizerlijke twisten door probeerde te laveren.
  
-Ter afsluiting van de ochtend volgt een korte presentatie van de inmiddels op internet verschenen ruim honderd publicaties van de VLDN, die van 1975 tot 1999 als losse katernen waren uitgegeven. Om deze toegankelijker te maken voor wetenschappers en andere geïnteresseerden heeft het bestuur gezorgd voor de electronische verwerking en opname van de onze publicaties in de //Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren// ([[http://​www.dbnl.org/​]].+Ter afsluiting van de ochtend volgt een korte presentatie van de inmiddels op internet verschenen ruim honderd publicaties van de VLDN, die van 1975 tot 1999 als losse katernen waren uitgegeven. Om deze toegankelijker te maken voor wetenschappers en andere geïnteresseerden heeft het bestuur gezorgd voor de electronische verwerking en opname van onze publicaties in de //Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren// ([[http://​www.dbnl.org/​]]).
  
 Na een lunchbuffet in het zalencomplex kunnen we de verlengde middagpauze gebruiken voor een kleine wandeling door de stad, onder leiding van plaatselijke gidsen. We bekijken uitvoerig het stadhuis en de Onze-Lieve-Vrouwekerk,​ verplaatsen ons naar de Abdijsite waar we als laatste de keizerszaal bezichtigen. Na een lunchbuffet in het zalencomplex kunnen we de verlengde middagpauze gebruiken voor een kleine wandeling door de stad, onder leiding van plaatselijke gidsen. We bekijken uitvoerig het stadhuis en de Onze-Lieve-Vrouwekerk,​ verplaatsen ons naar de Abdijsite waar we als laatste de keizerszaal bezichtigen.
  
-Met de onvermijdelijke kleine vertraging die het terugkeren naar de congreszetels altijd met zich meebrengt maken we ons op voor de taalkundige middagsessie. Als eerste spreker treedt lic. **Ulrich Maes** aan, die ons //Naus aut Sint-Träöjn//​ brengt: //het dialect van Sint-Truiden in de negentiende eeuw//. Hij behandelt de verschillende negentiende-eeuwse bronnen die we bezitten over het dialect van de stad, en geeft enkele tekstvoorbeelden. Vervolgens concentreert hij zich op de evolutie van de Westgermaanse klank //*û// in het Sint-Truidens. Aan het begin van de 19e eeuw klinkt deze nog als //aow// (//haus// ‘huis’, //kau// ‘koe’), terwijl hij later in een //aa// is veranderd. Maes plaatst deze ontwikkeling in een dialectgeografische context, en verklaart de Truijense //aa// als imitatie van de //aa// uit Landen, waarmee de stad onder andere door de komst van het spoor intensiever contact kreeg.+Met de onvermijdelijke kleine vertraging die het terugkeren naar de congreszetels altijd met zich meebrengtmaken we ons op voor de taalkundige middagsessie. Als eerste spreker treedt lic. **Ulrich Maes** aan, die ons //Naus aut Sint-Träöjn//​ brengt: //het dialect van Sint-Truiden in de negentiende eeuw//. Hij behandelt de verschillende negentiende-eeuwse bronnen die we bezitten over het dialect van de stad, en geeft enkele tekstvoorbeelden. Vervolgens concentreert hij zich op de evolutie van de Westgermaanse klank //*û// in het Sint-Truidens. Aan het begin van de 19e eeuw klinkt deze nog als //aow// (//haus// ‘huis’, //kau// ‘koe’), terwijl hij later in een //aa// is veranderd. Maes plaatst deze ontwikkeling in een dialectgeografische context, en verklaart de Truijense //aa// als imitatie van de //aa// uit Landen, waarmee de stad onder andere door de komst van het spoor intensiever contact kreeg.
  
-De laatste spreker is erevoorzitter prof. dr. **Jan Goossens**, die zich afvraagt //Hoe heeft het Truierlands er vóór zijn brabantisering uitgezien//Hij gaat hierbij vooral in op een woord als ‘dag’, dat tegenwoordig in St.-Truiden //dag// luidt – waarmee het bij het westelijker Zuidnederlands aansluit ​– , maar in de 19e eeuw nog //daog//, zoals oostelijker,​ in het Lonerlands. Op spannende wijze doet Goossens uit de doeken waarom men in St.-Truiden niet alleen //daog// zei maar ook bijvoorbeeld //daok// ‘dak’ en //graos// ‘gras’, en welke ontwikkelingen in welke volgorde moeten hebben plaatsgehad,​ om tot deze woorden te komen. Uit het geheel blijkt dan, dat St.-Truiden wat deze klanken betreft zich vroeger veel meer als het oostelijker Limburgs gedroeg dan momenteel het geval is.+De laatste spreker is erevoorzitter prof. dr. **Jan Goossens**, die zich afvraagt //Hoe heeft het Truierlands er vóór zijn brabantisering uitgezien?// Hij gaat hierbij vooral in op een woord als ‘dag’, dat tegenwoordig in St.-Truiden //dag// luidt –waarmee het bij het westelijker Zuidnederlands aansluit, maar in de 19e eeuw nog //daog//, zoals oostelijker,​ in het Lonerlands. Op spannende wijze doet Goossens uit de doeken waarom men in St.-Truiden niet alleen //daog// zei maar ook bijvoorbeeld //daok// ‘dak’ en //graos// ‘gras’, en welke ontwikkelingen in welke volgorde moeten hebben plaatsgehad,​ om tot deze woorden te komen. Uit het geheel blijkt dan, dat St.-Truiden wat deze klanken betreft zich vroeger veel meer als het oostelijker Limburgs gedroeg dan momenteel het geval is.
  
 De vergadering wordt afgesloten met een huishoudelijke vergadering onder leiding van het dagelijks bestuur. Als lid van het bestuur zijn aftredend en herkiesbaar secretaris Jan Segers, penningmeester José Cajot, en de leden Dany Jaspers, Vic Mennen, Miet Ooms en Henk Thewissen. Zij worden alle unaniem herkozen. De vergadering wordt afgesloten met een huishoudelijke vergadering onder leiding van het dagelijks bestuur. Als lid van het bestuur zijn aftredend en herkiesbaar secretaris Jan Segers, penningmeester José Cajot, en de leden Dany Jaspers, Vic Mennen, Miet Ooms en Henk Thewissen. Zij worden alle unaniem herkozen.
  
-De voorzitter sluit de vergadering om ca. 17.45. Daarna nodigt het stadsbestuur van Sint-Truiden nog uit voor een kleine borrel ter plaatse. Tijdens de borrel treedt de SCV De Orde van de Commeduur op met liedjes in het Sint-Truidens.+De voorzitter sluit de vergadering om ca. 17.45 u. Daarna nodigt het stadsbestuur van Sint-Truiden nog uit voor een kleine borrel ter plaatse. Tijdens de borrel treedt de //SCV De Orde van de Commeduur// op met liedjes in het Sint-Truidens.