V L D N

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
jaarverslag_2015 [2016-11-05 20:19]
Patrick Slechten
jaarverslag_2015 [2016-11-05 20:35] (current)
Patrick Slechten
Line 6: Line 6:
 **2.** De Algemene Ledenvergadering had plaats op 16 mei 2015 in Aldeneik, na een geleid bezoek aan de Sint-Annakerk en het dorpscentrum. De ledenvergadering wordt door de leden niet druk bezocht. Niettemin krijgen de aanwezigen informatie over de werking en de plannen van de vereniging en zij kunnen in een wat rustiger sfeer dan op het congres ook hun ideeën i.v.m. de vereniging naar voor brengen. Zij ontvangen tevens het verslag van de vergadering. Op de genoemde vergadering waren de gebruikelijke agendapunten aan de orde: jaarverslag van de secretaris, kasverslag van het voorbije jaar en begroting voor het volgende jaar door de penningmeester,​ personalia, varia. Om meer leden te bereiken heeft de vereniging de gewoonte om op het congres nog een rubriek verenigingsnieuws te organiseren,​ waarop dezelfde punten aan bod komen. \\ **2.** De Algemene Ledenvergadering had plaats op 16 mei 2015 in Aldeneik, na een geleid bezoek aan de Sint-Annakerk en het dorpscentrum. De ledenvergadering wordt door de leden niet druk bezocht. Niettemin krijgen de aanwezigen informatie over de werking en de plannen van de vereniging en zij kunnen in een wat rustiger sfeer dan op het congres ook hun ideeën i.v.m. de vereniging naar voor brengen. Zij ontvangen tevens het verslag van de vergadering. Op de genoemde vergadering waren de gebruikelijke agendapunten aan de orde: jaarverslag van de secretaris, kasverslag van het voorbije jaar en begroting voor het volgende jaar door de penningmeester,​ personalia, varia. Om meer leden te bereiken heeft de vereniging de gewoonte om op het congres nog een rubriek verenigingsnieuws te organiseren,​ waarop dezelfde punten aan bod komen. \\
  \\  \\
-**3.** De activiteiten van de vereniging zijn gericht op de beide Limburgen. Het jaarlijks congres wordt dan ook afwisselend in Belgisch- en Nederlands-Limburg ​gehou-den. In 2015 had het congres plaats in As en in 2016 zal opnieuw Nederlands-Limburg (Leudal) worden aangedaan. \\+**3.** De activiteiten van de vereniging zijn gericht op de beide Limburgen. Het jaarlijks congres wordt dan ook afwisselend in Belgisch- en Nederlands-Limburg ​gehouden. In 2015 had het congres plaats in As en in 2016 zal opnieuw Nederlands-Limburg (Leudal) worden aangedaan. \\
  \\  \\
 **4. Congres 2015** \\ **4. Congres 2015** \\
-De vereniging congresseerde op 28 november 2015 dus in de Sint-Aldegondis-kerk in As. Het thema was: "​Dialecten,​ namen en geschiedenis in de Oeter- en Ittervallei"​. Er waren een 80-tal bezoekers, wat meer is dan gemiddeld. Ook de persaandacht en -berichtgeving waren bevredigend te noemen. Er waren taalkundige lezingen door dr. Victor Mennen (over waternamen),​ lic. Jan Segers (over gehuchtnamen) en lic. Dorothée Janssen (over het Opglabbeker dialect). Twee medewerkers van Mijn-Erfgoed spraken over de mijnterminologie. Het congres werd afgesloten met een receptie verzorgd door de Sint-Aldegondiskring en Veldeke As-Niel in het kerkje. Stan Mardaga bracht hierbij dialectpoëzie. Voor de medewerkers aan het congres was er na afloop een diner in hotel Stiemerheide in Genk. Voor meer details, zie het congresverslag ​hierna. \\+De vereniging congresseerde op 28 november 2015 dus in de Sint-Aldegondis-kerk in As. Het thema was: "​Dialecten,​ namen en geschiedenis in de Oeter- en Ittervallei"​. Er waren een 80-tal bezoekers, wat meer is dan gemiddeld. Ook de persaandacht en -berichtgeving waren bevredigend te noemen. Er waren taalkundige lezingen door dr. Victor Mennen (over waternamen),​ lic. Jan Segers (over gehuchtnamen) en lic. Dorothée Janssen (over het Opglabbeker dialect). Twee medewerkers van Mijn-Erfgoed spraken over de mijnterminologie. Het congres werd afgesloten met een receptie verzorgd door de Sint-Aldegondiskring en Veldeke As-Niel in het kerkje. Stan Mardaga bracht hierbij dialectpoëzie. Voor de medewerkers aan het congres was er na afloop een diner in hotel Stiemerheide in Genk. Voor meer details, zie het [[http://​www.vldn.be/​congresverslag_2015|congresverslag]]. \\
 Dit congres werd voorbereid op de bestuursvergaderingen van 10 januari, 16 mei en 12 september 2015. \\ Dit congres werd voorbereid op de bestuursvergaderingen van 10 januari, 16 mei en 12 september 2015. \\
 Tijdens het congres werd bekendgemaakt dat de vereniging haar volgende congres samen met Veldeke zal organiseren,​ dit naar aanleiding van het 90-jarig bestaan van Veldeke Limburg en het 40-jarig bestaan van de VLDN. \\ Tijdens het congres werd bekendgemaakt dat de vereniging haar volgende congres samen met Veldeke zal organiseren,​ dit naar aanleiding van het 90-jarig bestaan van Veldeke Limburg en het 40-jarig bestaan van de VLDN. \\
  \\  \\
 **5. Publicaties** \\ **5. Publicaties** \\
-In november verscheen jaarboek 17 met o.m. de lezingen van het congres gehouden in Meerssen (2014). Als toemaatje verzorgde het bestuur, samen met enkele sympathisanten en onder impuls van de (oud-)voorzitter,​ de transcriptie van een groot aantal dialectteksten uit heel het Limburgse gebied, gepubliceerd onder de titel Völkerstimmen medio 19e eeuw in Duitsland door Johann-Matthias Firmenich. De transcriptie werd opgenomen in het jaarboek. \\ +In november verscheen jaarboek 17 met o.m. de lezingen van het congres gehouden in Meerssen (2014). Als toemaatje verzorgde het bestuur, samen met enkele sympathisanten en onder impuls van de (oud-)voorzitter,​ de transcriptie van een groot aantal dialectteksten uit heel het Limburgse gebied, gepubliceerd onder de titel //Völkerstimmen// medio 19e eeuw in Duitsland door Johann-Matthias Firmenich. De transcriptie werd opgenomen in het jaarboek. \\ 
-In samenwerking met dhr. Bart Lutsch kwam de transcriptie tot stand van Jozef Duponts Grammatica van het dialect van Bree uit ca. 1908. Het werk is online beschikbaar gemaakt via dbnl.org. Er staat een link in de Nieuwsrubriek op onze website (http://​www.dbnl.org/​tekst/​dupo002gram01_01/​). \\+In samenwerking met dhr. Bart Lutsch kwam de transcriptie tot stand van Jozef Duponts ​//Grammatica van het dialect van Bree// uit ca. 1908. Het werk is online beschikbaar gemaakt via [[http://​www.dbnl.org/​tekst/​dupo002gram01_01/​|dbnl.org]]. \\
  \\  \\
 **6.** De vereniging was vertegenwoordigd op de voorstelling op 27 februari 2015 in Grathem van Veldekes jaarboek 2014. Veldeke werkt aan de geschiedenis van de Limburgse literatuur en aan het Limburgportaal op dbnl.org. \\ **6.** De vereniging was vertegenwoordigd op de voorstelling op 27 februari 2015 in Grathem van Veldekes jaarboek 2014. Veldeke werkt aan de geschiedenis van de Limburgse literatuur en aan het Limburgportaal op dbnl.org. \\
  \\  \\
-**7.** Het bestuur was op 24 oktober 2015 haast voltallig aanwezig op de Tagung '200 Jahre Sprachgrenze (1815–2015). Die Westgrenze des Rheinlandes als Sprach-grenze'​ in Aken. Het colloquium werd georganiseerd door Landschaftsverband Rheinland-Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte. Een van de referaten werd gehouden door bestuurslid Ton van de Wijngaard (over Duitse elementen in het dialect van Kerkrade). \\+**7.** Het bestuur was op 24 oktober 2015 haast voltallig aanwezig op de //Tagung '200 Jahre Sprachgrenze (1815–2015). Die Westgrenze des Rheinlandes als Sprach-grenze'​// in Aken. Het colloquium werd georganiseerd door Landschaftsverband Rheinland-Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte. Een van de referaten werd gehouden door bestuurslid Ton van de Wijngaard (over Duitse elementen in het dialect van Kerkrade). \\
  \\  \\
-**8.** De VLDN is met de (huidige) voorzitter en de secretaris vertegenwoordigd in de koepel Variaties vzw op hun halfjaarlijkse vergaderingen in Brussel (28 maart en 14 november 2015). Overigens organiseerde Variaties op 20 november 2015 in Brussel een streektaalconferentie waarop een aantal bestuursleden aanwezig waren. \\+**8.** De VLDN is met de (huidige) voorzitter en de secretaris vertegenwoordigd in de koepel ​**Variaties vzw** op hun halfjaarlijkse vergaderingen in Brussel (28 maart en 14 november 2015). Overigens organiseerde Variaties op 20 november 2015 in Brussel een streektaalconferentie waarop een aantal bestuursleden aanwezig waren. \\
  \\  \\
 **9. Dienstverlening** \\ **9. Dienstverlening** \\
-Bestuursleden hebben in de loop van het jaar her en der lezingen gegeven over taal en/of dialect of zijn behulpzaam geweest bij het tot stand komen van pro-jecten ​van anderen. We vermelden hier bij wijze van voorbeeld: het woordenboek van Vlaamse waternamen, 't Gruin Buikske van het Sittards, dialectcursussen voor de Willy Dols Stichting in Sittard en voor Vormingplus in Hasselt, praktische hulp bij het spellen van dialect, samenwerking met Veldeke en Veldeke Belsj e.d.m. \\+Bestuursleden hebben in de loop van het jaar her en der lezingen gegeven over taal en/of dialect of zijn behulpzaam geweest bij het tot stand komen van projecten ​van anderen. We vermelden hier bij wijze van voorbeeld: het woordenboek van Vlaamse waternamen, ​//'t Gruin Buikske// van het Sittards, dialectcursussen voor de Willy Dols Stichting in Sittard en voor Vormingplus in Hasselt, praktische hulp bij het spellen van dialect, samenwerking met Veldeke en Veldeke Belsj e.d.m. \\
 Via e-mail of anderszins werd door bestuursleden geantwoord op vragen van geïnteresseerden en sympathisanten om dialectologisch,​ naamkundig of etymologisch advies. \\ Via e-mail of anderszins werd door bestuursleden geantwoord op vragen van geïnteresseerden en sympathisanten om dialectologisch,​ naamkundig of etymologisch advies. \\
 De vereniging organiseerde een boekenstand op de Erfgoedjaarmarkt van de Erfgoedcel Haspengouw in Riemst op 17 oktober 2015. \\ De vereniging organiseerde een boekenstand op de Erfgoedjaarmarkt van de Erfgoedcel Haspengouw in Riemst op 17 oktober 2015. \\
Line 30: Line 30:
  \\  \\
 **10. Ledenaantal** \\ **10. Ledenaantal** \\
-De vereniging telde op 31 december 2015 een kleine honderd betalende leden, waaronder diverse instituten, bibliotheken,​ dialectverenigingen en heemkundige kringen. Voor de ledenlijst: zie hierna. \\+De vereniging telde op 31 december 2015 een kleine honderd betalende leden, waaronder diverse instituten, bibliotheken,​ dialectverenigingen en heemkundige kringen. Voor de ledenlijst: zie het jaarboek. \\
 Daarnaast telt de vereniging ook een vijftigtal sympathisanten,​ die sporadisch de congressen bijwonen in hun eigen regio of selectief publicaties van de vereniging bestellen. \\ Daarnaast telt de vereniging ook een vijftigtal sympathisanten,​ die sporadisch de congressen bijwonen in hun eigen regio of selectief publicaties van de vereniging bestellen. \\
  \\  \\