V L D N

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
scriptieprijsreglement [2011-04-07 23:13]
Patrick Slechten
scriptieprijsreglement [2011-04-07 23:27]
Patrick Slechten
Line 4: Line 4:
 ===== Reglement ===== ===== Reglement =====
  
-===Deelnemers=== +====Deelnemers==== 
-==Artikel 1== +//**Artikel 1**// \\  
-Deelname staat open voor elke (oud-)student aan een internationaal erkende instelling voor Wetenschappelijk Onderwijs. +Deelname staat open voor elke (oud-)student aan een internationaal erkende instelling voor Wetenschappelijk Onderwijs. ​\\  
-==Artikel 2==+\\ 
 +//**Artikel 2**// \\ 
 Deelnemers worden geacht op de hoogte te zijn van dit reglement en met de inhoud ervan akkoord te gaan. Deelnemers worden geacht op de hoogte te zijn van dit reglement en met de inhoud ervan akkoord te gaan.
-===Opdracht=== +====Opdracht==== 
-==Artikel 3==+//**Artikel 3**// \\ 
 Het thema van de Bachelor-, Master-, of anderszins aan een academische graad Het thema van de Bachelor-, Master-, of anderszins aan een academische graad
-verbonden scriptie moet direct verband houden met de Limburgse taal- of naamkunde (of die van direct aangrenzende dialecten). De scriptie mag betrekking hebben op het hedendaags Limburgs, op historische teksten of op een gereconstrueerd voorstadium van het Limburgs. +verbonden scriptie moet direct verband houden met de Limburgse taal- of naamkunde (of die van direct aangrenzende dialecten). De scriptie mag betrekking hebben op het hedendaags Limburgs, op historische teksten of op een gereconstrueerd voorstadium van het Limburgs. ​\\  
-==Artikel 4==+\\ 
 +//**Artikel 4**// \\ 
 De voorstellen en scripties worden beoordeeld op twee criteria: \\ De voorstellen en scripties worden beoordeeld op twee criteria: \\
 1. Wetenschappelijke kwaliteit, in het bijzonder verdieping in het onderwerp, juiste methodologische aanpak en heldere betoogstijl. \\ 1. Wetenschappelijke kwaliteit, in het bijzonder verdieping in het onderwerp, juiste methodologische aanpak en heldere betoogstijl. \\
 2. Originaliteit in de onderwerpkeuze en creativiteit bij de uitwerking daarvan. 2. Originaliteit in de onderwerpkeuze en creativiteit bij de uitwerking daarvan.
-===Rechten=== +====Rechten==== 
-==Artikel 5==+//**Artikel 5**// \\ 
 Ingezonden scripties worden niet geretourneerd. Ingezonden scripties worden niet geretourneerd.
-===Jurering=== +====Jurering==== 
-==Artikel 6== +//**Artikel 6**// \\ 
-Het bestuur van de VLDN benoemt een jury. +Het bestuur van de VLDN benoemt een jury. \\  
-==Artikel 7== +\\ 
-De Scriptieprijs Limburgse Taalkunde wordt eens in de twee jaar uitgereikt, en wel in de oneven kalenderjaren. +//**Artikel 7**// \\ 
-==Artikel 8==+De Scriptieprijs Limburgse Taalkunde wordt eens in de twee jaar uitgereikt, en wel in de oneven kalenderjaren. ​\\  
 +\\  
 +//**Artikel 8**// \\
 Voor beoordeling door de jury komen slechts in aanmerking scripties die: \\ Voor beoordeling door de jury komen slechts in aanmerking scripties die: \\
 1. door een internationaal erkende instelling voor wetenschappelijk onderwijs maximaal twee jaar voor de uiterste inzenddatum als voldoende zijn beoordeeld; \\ 1. door een internationaal erkende instelling voor wetenschappelijk onderwijs maximaal twee jaar voor de uiterste inzenddatum als voldoende zijn beoordeeld; \\
-2. voldoen aan de in artikel 11 genoemde uitvoeringseisen. +2. voldoen aan de in artikel 11 genoemde uitvoeringseisen. ​\\  
-==Artikel 9== +\\  
-De jury heeft het recht om bij onvoldoende niveau van de inzendingen de scriptieprijs niet uit te reiken. +//**Artikel 9**// \\ 
-==Artikel 10==+De jury heeft het recht om bij onvoldoende niveau van de inzendingen de scriptieprijs niet uit te reiken. ​\\  
 +\\  
 +//**Artikel 10**// \\
 De jury heeft het recht om bij de beoordeling van de scripties het advies van externe deskundigen in te winnen. De jury heeft het recht om bij de beoordeling van de scripties het advies van externe deskundigen in te winnen.
-===Uitvoering=== +====Uitvoering==== 
-==Artikel 11==+//**Artikel 11**// \\
 Ingezonden scriptievoorstellen en scripties moeten: \\ Ingezonden scriptievoorstellen en scripties moeten: \\
 1. zijn gesteld in de Duitse, Engelse, Franse of Nederlandse taal; \\ 1. zijn gesteld in de Duitse, Engelse, Franse of Nederlandse taal; \\
Line 47: Line 53:
 p/a **VLDN, Scapulierstraat 2a/bus 3**, **B-3740 Munsterbilzen**. \\ p/a **VLDN, Scapulierstraat 2a/bus 3**, **B-3740 Munsterbilzen**. \\
 De digitale versie kan gestuurd worden naar het volgende e-mailadres:​ \\ De digitale versie kan gestuurd worden naar het volgende e-mailadres:​ \\
-**secretariaat@vldn.be**. +**secretariaat@vldn.be**. ​\\  
-==Artikel 12==+\\  
 +//**Artikel 12**// \\
 Deelnemers aan de scriptiewedstrijd krijgen een bevestiging van de ontvangst van hun inzending. Begin november van het jaar van uitreiking wordt de winnende scriptie bekendgemaakt. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Deelnemers aan de scriptiewedstrijd krijgen een bevestiging van de ontvangst van hun inzending. Begin november van het jaar van uitreiking wordt de winnende scriptie bekendgemaakt. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
-===Prijzen=== +====Prijzen==== 
-==Artikel 13==+//**Artikel 13**// \\
 De winnaar van de tweejaarlijkse VLDN Scriptiewedstrijd ontvangt een bedrag van De winnaar van de tweejaarlijkse VLDN Scriptiewedstrijd ontvangt een bedrag van
 500,- (vijfhonderd) euro, met het vrijblijvende advies het te besteden aan 500,- (vijfhonderd) euro, met het vrijblijvende advies het te besteden aan
-wetenschappelijke of educatieve doeleinden. +wetenschappelijke of educatieve doeleinden. ​\\  
-==Artikel 14== +\\  
-De winnaar krijgt het recht zijn of haar scriptie om te werken tot een wetenschappelijk artikel van maximaal 25 pagina’s, te publiceren in het Jaarboek van de VLDN. +//**Artikel 14**// \\ 
-==Artikel 15==+De winnaar krijgt het recht zijn of haar scriptie om te werken tot een wetenschappelijk artikel van maximaal 25 pagina’s, te publiceren in het Jaarboek van de VLDN. \\  
 +\\  
 +//**Artikel 15**// \\
 De prijsuitreiking vindt elk even jaar plaats tijdens het jaarlijkse VLDN-congres in november. De prijsuitreiking vindt elk even jaar plaats tijdens het jaarlijkse VLDN-congres in november.
-===Slotbepaling=== +====Slotbepaling==== 
-==Artikel 16==+//**Artikel 16**// \\
 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de voorzitter van de jury. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de voorzitter van de jury.