Mededelingen

Naar aanleiding van haar dertigjarig bestaan, heeft de VLDN beslist om alle teksten van de Mededelingen en Bijdragen digitaal ter beschikking te stellen van iedereen. Dit project is in 2006 in samenwerking met de Digitale Bibliotheek Nederlandse Letterkunde (DBNL) voltooid. U kunt alle teksten vinden door hier te klikken of door de individuele links op de titels in het hierna volgende overzicht te volgen. Zij zijn ook op een individuele cd-rom verkrijgbaar.

1. Jos MOLEMANS, Mensen, namen en nummers, 1975, 20 blz.

2. Jan GOOSSENS, In memoriam Jozef Leenen, 1976, 7 blz.

3. Jan LIJNEN, Enkele uitdrukkingen en woorden uit het dialect van Romershoven, 1977, 8 blz.

4. José CAJOT, De rijksgrens tussen beide Limburgen als taalgrens, 1977, 15 blz.

5. Willy VAN LANGENDONCK, Bijnamen en familienamen, 1977, 15 blz.

6. Jos MOLEMANS, Profiel van de Kempische toponymie, 1977, 50 blz.

7. Arthur SCHRIJNEMAKERS, Problemen rond de plaatsnamen Venray en Margraten (Ned. Limburg), 1977, 18 blz.

8. Jan GOOSSENS, Dommellandse woorden, 1978, 15 blz.

9. André STEVENS, Struktuur en historische ondergrond van het Haspengouwse taallandschap, 1978, 20 blz.

10. Jan GOOSSENS, De tweede auslautverscherping, 1978, 23 blz.

11. Victor MENNEN, Toponymische kanttekeningen bij twee abdijhoeven van Averbode te Lommel, 1978, 23 blz.

12. Willy VAN LANGENDONCK, De persoonsnaamgeving in een Zuidbrabants dialekt, deel I, de synchronische en diachronische komponenten, 1978, 66 blz.

13. Willy VAN LANGENDONCK, De persoonsnaamgeving in een Zuidbrabants dialekt, deel II, de sociolinguïstische komponent, 1978, 36 blz.

14. Jan GOOSSENS, Naar een Nederlandse familienaamgeografie, 1979, 23 blz. + 8 uitsl. kaarten.

15. Jef REMANS, Genker spreekwoorden, gezegden en uitdrukkingen, 1979, 42 blz.

16. Jan GOOSSENS, Dialectologie en taalvariatie, 1979, 19 blz.

17. Karel ROELANDTS, Vertrouwelijke naamgeving, 1979, 19 blz.

18. Referaten rond het thema “Sociolinguïstiek en dialectologie” (Symposium Elsloo, 30 september 1978): Sjef STIJNEN en Ton VALLEN, Dialect en onderwijs in het Kerkrade project / Ton VALLEN en Sjef STIJNEN, Dialekt door leerkrachten en leerlingen in de Kerkraadse onderwijsleersituatie / Jef VAN DEN BROECK, Recent sociolinguïstisch onderzoek in Vlaanderen, 1980, 54 blz.

19. Jos MOLEMANS, Toponymie van Wijchmaal, 1979, 60 blz. + uitsl. kaart.

20. Referaten rond het thema “Dialectwoordenboeken” (Symposium Maastricht, 4 oktober 1980): José CAJOT, Dialectlexicografie in Belgisch- en Nederlands-Limburg / Frans CLAES, Een historisch overzicht van de Nederlandse dialectwoordenboeken / Pieter GOOSSENS, Woordenboek van de Limburgse dialecten / Xavier STAELENS, Het opstellen van een Hasselts woordenboek / Gilles JASPARS, Een woordenboek van het Gronsvelds / André STEVENS, In memoriam Désiré Fagot, 1981, 52 blz.

21. Jozef VAN LOON, Morfeemgeografie van de Nederlandse herkomstnamen, 1981, 38 blz. + uitsl. kaart.

22. André STEVENS, Leidraad bij de straatnaamgeving en -wijziging, 1981, 39 blz.

23. Jos MOLEMANS (ed.), Referaten van het zevende congres: Hengelhoef 17 oktober 1981: Jos MERTENS, Het land van Vogelzang / Jos MOLEMANS, De nederzettingsnamen in het land van Vogelzang / Jozef VAN LOON, Historisch-geografische schets van de Belgisch-Limburgse familienamen, 1982, 48 blz.

24. Jef REMANS, Genker spreekwoorden, gezegden en uitdrukkingen, deel II, 1982, 16 blz.

25. Etienne PAULISSEN, Jan GOOSSENS, Jos MOLEMANS en Jan THEUWISSEN, De begrenzing van de Kempen: Etienne PAULISSEN, Fysische landschapsdifferentiatie van de Belgische Kempen / Jan GOOSSENS, Kempens als dialectologisch begrip / Jos MOLEMANS, De Kempische toponomie, eenheid in verscheidenheid / Jan THEUWISSEN, Heeft ‘de Kempen’ wel een grens?, 1983, 30 blz.

26. Jan SEGERS (ed.), Taalgrensvorming in Zuid-Limburg: Ludger KREMER, Standaardtaal en streektaal – dialectgeografisch gezien / Maurits GYSSELING, Taalwisseling in de Zuidlimburgse toponymie van de late prehistorie tot in de Karolingische tijd / José CAJOT, Nieuwe taalgrensvorming aan de oostgrens. In hoeverre is de Nederlands-Duitse staatsgrens tot taalgrens aan het evolueren?, 1983, 36 blz. + 9 kaarten.

27. Jan SEGERS (ed.), Dialecten en naamgeving in Haspengouw: Clem MARYNISSEN, Persoonsnamen in het goederenregister van Oudenbiezen / Jan SEGERS, Vaste bestanddelen in de Haspengouwse plaatsnamen / Jan GOOSSENS, Oostelijk Limburgs Haspengouw woordgeografisch bekeken, 1984, 54 blz.

28. Frans CLAES, Driestoponiemen in de streek van Diest, 1984, 5 blz.

28b. Jos MOLEMANS, Erfnamen functioneler dan familienamen in oostelijk Belgisch Limburg, 1984, 22 blz.

29. Jan GOOSSENS, Die Herausbildung der deutsch-niederländischen Sprachgrenze. Ergebnisse und Desiderata. Met samenvatting in het Nederlands, 1984, 24 blz.

30. Jos MOLEMANS en Joël BURNY, De jeneverstruik in de Kempen en de naam Wechelderzande, 1985, 12 blz.

31. José CAJOT, Het Limburgs dialect van de Voerenaren, 1985, 12 blz.

32. Jan GOOSSENS, Daas ‘Paardevlieg’ en zijn varianten in de Nederlandse en Nederduitse dialecten, 1985, 13 blz.

33. Jan GOOSSENS, De Nederlandse verwanten van Oostnederduits Pede ‘Elitrigia repens’, 1985, 13 blz. + 2 kaarten.

34. André STEVENS, Pronominale isomorfen in Belgisch-Limburg I, 1985, 23 blz.

35. Martin BOONEN, Huisnamen. Ontstaan en morfologie, 1986, 14 blz.

36. Jos MOLEMANS, Naamgevingsfactoren in de Kempische toponymie, geïllustreerd aan Opglabbeek, 1986, 25 blz. + kaart.

37. Frans CLAES, Desiré Claes als taalkundige, 1986, 8 blz.

38. Jan SEGERS, Waternamen in de Oetervallei, met name te Neeroeteren, 1986, 26 blz.

39. J.G.W. VAN DE WOUW, Tendenzen in de klankontwikkeling van het Weertlands, 1986, 18 blz.

40. Xavier STAELENS, Stadhasselts en ‘Boerenhasselts’, 1987, 8 blz.

41. Stefan MINTEN, De evolutie van de woordenschat in het Hasselts dialect, 1987, 14 blz.

42. Jan GOOSSENS, Het gebruik van dialect en Algemeen Nederlands en de evolutie ervan, 1987, 24 blz.

43. Herman CROMPVOETS, Dialect en standaardtaal in Nederlands-Limburg, 1987, 22 blz.

44. Xavier STAELENS, Van taal naar toal en van toal naar taal, 1988, 14 blz.

45. Herman CROMPVOETS, Huisslachtbenamingen in Nederlands Limburg, 1988, 10 blz.

46. Jan GOOSSENS, De woordenschat van een Belgisch-Limburgse varkenskermis, 1988, 15 blz. + 18 kaarten.

47. J.M. VERHOEFF, Iets over Limburgse familienamen afgeleid van beroepsaanduidingen, met speciale aandacht voor het slagersberoep, 1988, 10 blz.

48. Jan GOOSSENS, Schets van de meervoudsvorming der substantieven in de Nederlandse dialecten, 1988, 33 blz.

49. Gerrit DE VOS, Voornaamgeving in de beide Limburgen sinds 1839, 1989, 24 blz.

50. Jan GOOSSENS, Woordgeografie van nominale ellipsen bij taalcontacten, 1989, 17 blz.

51. Ton VAN DE WIJNGAARD en Herman CROMPVOETS, Mijnwerkersterminologie in de beide Limburgen: meer verscheidenheid dan eenheid, 1989, 20 blz.

52. Jan GOOSSENS, De geografie van de Limburgse successieoorlog bij Jan van Heelu, 1989, 12 blz.

53. Max DE BRUIN en Dorothée JANSSEN, Honderdvijftig jaar Nederlands in West- en Oostlimburgse kranten, 1989, 35 blz.

54. Victor MENNEN, Straatnaamgeving in Vlaanderen en Nederland, 1990, 12 blz.

55. Victor MENNEN, Fusie of gemeentelijke herindeling in de beide Limburgen, 1990, 19 blz.

56. Joep KRUIJSEN, Lommel en Limburg, een dialektometrische verkenning, 1990, 21 blz.

57. André STEVENS, Van Miegelrak tot Miezerik, 1990, 7 blz.

58. Victor MENNEN, Naamgevingsfactoren en naamgevingstypen, 1990, 19 blz.

59. Jos JANSEN, Het Lommels als grensdialect, 1991, 16 blz.

60. Jan GOOSSENS, De nieuwe fragmenten van Hendrik van Veldekes Sente Servas, 1991, 17 blz.

61. Herman CROMPVOETS, Meijel: dialectologisch een scharnier en tevens een zwart gat, 1991, 19 blz.

62. Jan LUCASSEN, Geschiedenis en dialectologie: het geval Meijel, 1991, 18 blz.

63. Jozef LEENEN, Dialecten in Belgisch-Limburg, 1991, 18 blz.

64. Joep KRUIJSEN, Romaanse leenwoorden in Haspengouw, 1992, 20 blz.

65. Jan GOOSSENS, Borgloon en de Middelnederlandse letterkunde, 1992, 24 blz.

66. Jos MOLEMANS, Meting van de heerlijkheid Gruitrode-Solt (1792-1794), 1992, 55 blz.

67. Jan GOOSSENS, De molenaar in het Limburgse dialect, 1992, 5 blz.

68. Jos MOLEMANS, Loon tussen Brabant en Luik. Teloorgang en toch behoud van eigen identiteit, 1992, 13 blz.

69. Victor MENNEN, Interpretatie van toponiemen, 1993, 27 blz.

70. Jan GOOSSENS, Dialecten in het centrale Zuidnederlandse stedennetwerk, 1993, 19 blz.

71. Herman CROMPVOETS, Het lemma in het Woordenboek van de Limburgse Dialecten, 1993, 14 blz.

72. Jan GOOSSENS, Hulde aan Andrè Stevens. Chronologische bibliografie van Andrè Stevens, 1992, 9 blz.

73. Jan SEGERS, Haspengouwse nederzettingsnamen. Een inleiding. I, 1993, 27 blz.

74. Jan SEGERS, Haspengouwse nederzettingsnamen. Een inleiding. II, 1994, 23 blz.

75. Victor MENNEN, De persoonsnaamgeving in het Lommels dialect, 1994, 26 blz.

76. Ann MARYNISSEN, Limburgse familienamengeografie, 1994, 19 blz. + 41 kaarten.

77. In Memoriam dr. Jos Molemans, 1995, 12 blz.

78-79. José CAJOT (ed.), Hoe maak ik een dialectwoordenboek? Een handleiding voor Limburgers en anderen die dialectwoorden willen spellen, verzamelen en beschrijven: José CAJOT, Inleiding / José CAJOT, Een leesbare dialectspelling / Rob BELEMANS, Materiaal verzamelen voor een lokaal dialectwoordenboek. Een brontypologie en een zoekstrategie naar beschikbare dialectgegevens / Herman CROMPVOETS, De artikelopbouw in lokale Limburgse woordenboeken / Herman CROMPVOETS, Woordenschatverzamelingen in Belgisch- en Nederlands-Limburg / Patrick SLECHTEN, Computerondersteuning bij het maken van een dialectwoordenboek, 1995, 83 blz.

80. Herman CROMPVOETS, Het Stokkems in zijn dialectgeografisch verband, 1995, 22 blz.

81. Victor MENNEN, Stokkem en aanverwante plaatsnamen, 1995, 22 blz. + 34 kaarten.

82. Rob BELEMANS, Stokkems dialect of Stokkemse dialecten?, 1995, 22 blz.

83. Georg CORNELISSEN, De dialecten in de Duits-Nederlandse Roerstreek – grensdialectologisch bekeken. Lexikale, morfologische en taalsociologische verkenningen in het Posterholts en Karkens, 1995, 29 blz.

84. José CAJOT, De Nederlands-Duitse staatsgrens als scheidingslijn tussen klanken, vormen en woordgeslachten, 1996, 25 blz.

85. Patrick SLECHTEN, Sjampe en verweite. Een verzameling scheldwoorden (Deel I, A-M), 1996, 26 blz.

86. Walter HOFFMANN, Von Himmerod und Rottbitze bis Roda Kerkrade. Rodungsnamen im Rheinisch-limburgischen Grenzraum, 1996, 35 blz.

87. Jan SEGERS, Twintig jaar Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde. Een Terugblik, 1996, 24 blz.

88. Jan GOOSSENS, Een geïsoleerd voornaamwoord: Limburgse doe, dich, dijn, 1996, 10 blz.

89. Jan GOOSSENS, Genker dialect tussen oost en west, 1997, 12 blz.

90. Victor MENNEN, Genker straatnaamgeving in de twintigste eeuw, 1997, 38 blz.

91. Rob BELEMANS, Dialectverlies bij Genker jongeren, 1997, 20 blz.

92. Ann MARYNISSEN, Plaats- en persoonsnaamgeving in Bilzen, 1998, 23 blz.

93. Victor MENNEN, Een historische verkenning van de laatste 100 jaar toponymie in Vlaanderen, 1998, 23 blz.

94. Jan SEGERS, Cuvelier en Huysmans 100 jaar later: moet de toponymische studie van Bilzen nog geschreven worden?, 1998, 18 blz.

95. Herman CROMPVOETS, Klank- en woordgeografie rond Venlo, 1998, 33 blz.

96. Georg CORNELISSEN, Taal en onderwijs in Noord-Limburg in de Franse Tijd (1794-1814), 1998, 30 blz.

97. Ward VAN OSTA, Venlo en andere lo-namen, 1998, 18 blz.

98. Frens BAKKER, Het Venloos en het Blericks, een stads- en een dorpsdialect in èèn gemeente, 1998, 23 blz.

99. Patrick SLECHTEN, Sjampe en verweite. Een verzameling scheldwoorden (Deel II, N-Z), 1999, 38 blz.

100. Jan GOOSSENS, Bèèënen en borren voor ‘branden’. Over r-metathesis in Limburg, 1999, 12 blz.