Statuten

De algemene vergadering heeft op haar bijeenkomst van 8 augustus 2020 beslist om haar statuten te vervangen door onderstaande statuten:

Titel 1 – De vereniging
Artikel 1 – De rechtsvorm
De vereniging is een vereniging zonder winstuitkering (hierna ‘vzw’ genaamd) op grond van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (hierna’ WVV’ genaamd), gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 4 april 2019.

Artikel 2 – Naam
De vzw draagt de naam Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde, afgekort VLDN.

Artikel 3 – Adres van de zetel
De zetel is gevestigd te B-3500 Hasselt, Mombeekdreef 18, gelegen in het Vlaams Gewest. Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om de zetel te verplaatsen naar iedere plaats binnen het Nederlands taalgebied en om de nodige openbaarmakingsvereisten te vervullen. De website van de vereniging is: www.vldn.be.
Het e-mailadres: secretariaat@vldn.be

Artikel 4 – Voorwerp en doeleinden
De vereniging heeft als doel: een bijdrage te leveren tot en het bevorderen van het dialectologische en naamkundige onderzoek in het Limburgssprekende gebied. Zij zet zich belangloos in voor de bevordering van dit doel, en streeft hierbij geen rechtstreeks noch onrechtstreeks vermogensvoordeel na voor haar leden. Daarbij kan de vzw alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van voormeld belangeloos doel, met inbegrip van commerciële en winstgevende activiteiten, waarvan de opbrengsten te allen tijde volledig worden bestemd voor de verwezenlijking van het belangeloos doel. Zo kan de vereniging in het kader van haar doel vormingsdagen, colloquia en congressen organiseren, wetenschappelijke enquêtes houden, publicaties verspreiden en alle andere middelen aanwenden ter ondersteuning van haar doel, voor zover de wet en de statuten van deze vereniging dit toelaten.

Artikel 5 – Duur
De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde ontbonden worden.

Titel 2 – Lidmaatschap
Artikel 6 – Leden
Alle belangstellende personen en groepen kunnen lid worden van de vereniging. De vereniging telt zowel werkende als toegetreden leden. Het aantal leden is onbeperkt, maar het aantal werkende leden moet ten minste vier bedragen.
Toegetreden leden worden uitgenodigd op de wetenschappelijke colloquia van de vereniging. Werkende leden worden uitgenodigd op alle activiteiten van de vereniging.
Het bestuursorgaan houdt op de zetel van de vereniging een register van de leden.

Artikel 7 – Voorwaarden tot toetreding
Nieuwe leden worden aanvaard bij besluit van de algemene vergadering, op voordracht van het bestuursorgaan.
Nieuwe leden richten hun kandidaatstelling schriftelijk per gewone post of via e-mail aan de voorzitter van het bestuursorgaan of aan het secretariaat.

Artikel 8 – Ontslag
Op elk ogenblik kan een lid zich terugtrekken uit de vereniging door zijn ontslag schriftelijk in te dienen bij de voorzitter van het bestuursorgaan. Het ontslag wordt schriftelijk per gewone post of via e-mail bezorgd. Het ontslag wordt effectief een maand na ontvangst van de schriftelijke mededeling.

Artikel 9 – Uitsluiting
De uitsluiting van de leden geschiedt op de wijze bepaald door artikel 9:23 WVV.
Als een lid in strijd handelt met de doelstellingen van de vzw, kan dat lid op voorstel van het bestuursorgaan of op verzoek van minstens een vijfde van alle werkende leden worden uitgesloten door een bijzonder besluit van de algemene vergadering waarop minstens twee derde van alle werkende leden aanwezig of vertegenwoordigd is en waarbij voor de beslissing een tweederdemeerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde werkende leden vereist is, waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
Zo kan onder meer worden uitgesloten, ieder lid waarvan de houding, het gedrag, uitspraken of geschriften, gedragingen in het publiek of in privé, onverenigbaar zijn met het doel van de vereniging of een aanslag betekenen op de goede naam van de vereniging. De algemene vergadering beoordeelt de feiten na belanghebbende te hebben gehoord en beslist zonder beroep.
Verliezen automatisch het lidmaatschap van de vereniging, zij die ten gevolge van een strafrechtelijke veroordeling hun burgerlijke en politieke rechten verloren hebben. Het bestuursorgaan beschouwt eveneens automatisch als ontslagnemend het werkende lid dat, nadat het hiertoe door het bestuursorgaan tweemaal schriftelijk is aangemaand, niet langer de contributie betaalt of stelselmatig, d.w.z. drie opeenvolgende jaren zonder afmelding zou nalaten deel te nemen aan de werkzaamheden van de vereniging. Het bestuursorgaan deelt dit ontslag schriftelijk mee aan het desbetreffende werkende lid.

Artikel 10 – Rechten en plichten
De leden nemen geen persoonlijke verplichtingen op zich en staan niet borg met hun eigen goederen voor de schulden van de vereniging.
Alle leden, ook de uitgetreden of de uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers, hebben geen deel in het vermogen van de vereniging. Evenmin hebben zij het recht om de door henzelf of hun rechtsvoorgangers gedane inbrengen of gestorte gelden terug te vorderen.

Artikel 11 – Bijdragen
De verschuldigde jaarlijkse contributie van een lid bedraagt maximaal honderd vijfentwintig euro (125,00 EUR). Jaarlijks bepaalt de algemene vergadering op voorstel van het bestuursorgaan het bedrag van de verschuldigde contributie.

Titel 3 – De algemene vergadering
Artikel 12 – Bevoegdheid
De algemene vergadering is bevoegd voor:
• het wijzigen van de statuten;
• het benoemen en afzetten van de bestuurders en het bepalen van hun bezoldiging, ingeval een bezoldiging wordt toegekend;
• het benoemen en afzetten van de commissarissen, voor zover vereist, en het bepalen van hun bezoldiging;
• de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen, alsook in voorkomend geval, het instellen van de verenigingsvordering tegen de bestuurders en de commissarissen;
• de goedkeuring van de jaarrekening en van de begroting;
• de ontbinding van de vereniging;
• de aanvaarding of uitsluiting van een lid;
• de omzetting van de VZW in een IVZW, een coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming of in een erkende coöperatieve vennootschap sociale onderneming;
• de inbreng om niet van een algemeenheid te doen of te aanvaarden;
• alle andere gevallen waarin de wet of de statuten dit vereisen.

Art. 13 – Vergaderingen
1 – Er moet ten minste elk jaar één gewone algemene vergadering gehouden worden na het afsluiten van het boekjaar. In elk geval dient ze plaats te vinden binnen de zes maanden na sluiting van het boekjaar.
2 – Buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden telkens wanneer de omstandigheden dit vereisen en in elk geval wanneer een vijfde van de leden daarom vraagt.
3 – Oproepingen kunnen alleen geldig gedaan worden door de voorzitter van het bestuursorgaan, door minimum twee bestuurders of door een vijfde van de leden. Zij worden gedaan via de gewone post of via e-mail, indien de betrokkene een e-mailadres heeft doorgegeven om te communiceren, verstuurd ten laatste vijftien dagen vóór de vergadering. De oproeping vermeldt dag, uur en plaats van de vergadering, en bevat de agenda.
4 – De voorzitter van het bestuursorgaan zit de algemene vergadering voor. Bij diens afwezigheid wordt de vergadering voorgezeten door de secretaris van het bestuursorgaan en indien die ook afwezig is door het oudste werkende lid van het bestuursorgaan dat in de vergadering aanwezig is.
5 – De algemene vergadering kan een intern reglement opstellen waarin haar werking verder wordt uitgewerkt.

Artikel 14 – Quorum en stemming
1 – Met uitzondering van de in het WVV voorziene gevallen waar een bijzonder quorum of een gekwalificeerde meerderheid geldt, inzonderheid de gevallen bedoeld in de artikelen 2:110 en 2:135 (ontbinding), 9:21 (statutenwijziging), 9:23 (uitsluiting lid), 13:10 (inbreng om niet van een algemeenheid of bedrijfstak), 13:2 (fusie en splitsing) en 14:39 (omzetting), is de vergadering geldig samengesteld, wanneer minstens de helft van de werkende leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en worden beslissingen genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde werkende leden. Ingeval het aantal onthoudingen groter is dan de som van de ja- en nee-stemmen, wordt een tweede stemronde gehouden. Indien in de tweede stemronde de onthoudingen opnieuw een eenvoudige meerderheid halen, is het voorstel verworpen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de vergadering beslissend.
Indien het aanwezigheidsquorum niet bereikt wordt, moet binnen de maand een nieuwe vergadering worden belegd die mag beslissen ongeacht het aantal aanwezigen. De tweede vergadering mag niet binnen de vijftien dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden.
2 – Alle werkende leden hebben stemrecht. Elk werkend lid mag zich laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde, werkend lid van de vereniging. De volmacht moet schriftelijk zijn. Niemand mag over meer dan 2 volmachten beschikken.

Artikel 15 – Verslag
Van elke algemene vergadering wordt een verslag opgemaakt. Het goedgekeurde verslag wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris en in een apart register bewaard. Dat register, dat ter inzage van de leden zal zijn, wordt bewaard op de zetel van de vereniging. Een uittreksel met de beslissingen van de vergadering kan bezorgd worden aan elke derde die zijn wettig belang aantoont.

Titel 4 – Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 16 – Samenstelling van het bestuursorgaan
1 – De vereniging wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet leden van de vereniging.
Indien, om welke redenen ook, het aantal bestuurders tot minder dan drie is gedaald hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering. In dit geval zijn de overige bestuurders gemachtigd en verplicht onverwijld een algemene vergadering samen te roepen om in de benoeming van nieuwe bestuurder(s) te voorzien.
De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd bij gewone meerderheid van stemmen. Het mandaat van de bestuurders kan te allen tijde door de algemene vergadering worden beëindigd. De bestuurder wordt voorafgaandelijk door de algemene vergadering gehoord.
2 – De bestuurders worden benoemd voor een termijn van vier jaar. Bestuurders zijn herbenoembaar.
3 – Het bestuursorgaan kiest onder zijn leden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

Artikel 17 – Vergaderingen, beraadslagingen en beslissingen van het bestuursorgaan
1 – Het bestuursorgaan vergadert minimum drie keer per jaar. De vergadering wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders. De oproepingsbrief vermeldt de agenda, dag, uur en plaats van de vergadering en kan via gewone post of elektronisch verstuurd worden, wanneer de bestuurder een e-mailadres heeft doorgegeven om te communiceren.
2 – Het bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer ten minste de meerderheid van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. De besluiten worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Ingeval het aantal onthoudingen groter is dan de som van de ja- en nee-stemmen, wordt een tweede stemronde gehouden. Indien in de tweede stemronde de onthoudingen opnieuw een eenvoudige meerderheid halen, is het voorstel verworpen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de vergadering beslissend.
3 – Wanneer een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vzw, moet de betrokken bestuurder dit meedelen aan de andere bestuurders vóór dat het bestuursorgaan een besluit neemt en moet de procedure overeenkomstig artikel 9:8 WVV worden gevolgd.
4 – In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vzw zulks vereisen, kunnen de besluiten van het bestuursorgaan worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Daartoe is vereist dat er vooraf een unaniem akkoord is onder de bestuurders om tot schriftelijke besluitvorming over te gaan. Schriftelijke besluitvorming veronderstelt in elk geval dat er voorafgaandelijk een beraadslaging plaatsvond.
5 – Van elke vergadering wordt een verslag opgemaakt. Het goedgekeurde verslag wordt door de voorzitter ondertekend en op het secretariaat in een apart register bewaard. Uittreksels van het verslag worden geldig ondertekend door de voorzitter (en de bestuurders die erom verzoeken) of door twee bestuurders (en de bestuurders die erom verzoeken).
6 – Een bestuurder mag zich laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde andere bestuurder. De volmacht moet schriftelijk zijn. Geen enkele bestuurder mag over meer dan één volmacht beschikken.
7 – Een vergadering van het bestuursorgaan kan ook op afstand gehouden worden. Het voorgestelde elektronisch communicatiemiddel moet de bestuurders in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van en deel te nemen aan de besprekingen tijdens de vergadering en zo nodig hun stemrecht uit te oefenen. Het vlotte verloop van de vergadering wordt vermoed, zelfs indien er zich technische problemen hebben voorgedaan, behoudens indien een bestuurder uitdrukkelijk voorbehoud laat acteren tijdens de vergadering of onverwijld schriftelijk of per e-mail laat kennen aan de voorzitter. Indien de voorzitter in deze omstandigheden zelf voorbehoud wil maken, zal hij dit mededelen aan alle andere leden van het bestuursorgaan.
De oproeping voor zulke vergadering geeft aan dat de vergadering op afstand zal gehouden worden, vermeldt het elektronisch communicatiemiddel dat hiervoor zal gebruikt worden en beschrijft de procedures vereist voor deelname aan de vergadering.
De notulen van de vergadering vermelden dat er op afstand is vergaderd en ook of technische problemen en/of incidenten eventueel de deelname via elektronische weg aan de vergadering of de stemming hebben verstoord of onmogelijk gemaakt.

Art. 18 – Bevoegdheid en vertegenwoordiging
1 – Alle bevoegdheden die de wet niet uitdrukkelijk verleent aan de algemene vergadering, worden toegekend aan het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan heeft de residuaire bevoegdheid en zetelt als een collegiaal bestuur.
2 – Het bestuursorgaan vertegenwoordigt als college de vzw in alle handelingen in en buiten rechte. Hij treedt op, als eiser of verweerder, in alle rechtsgedingen en beslist over het al of niet aanwenden van rechtsmiddelen. Hij is bevoegd voor alle handelingen, zonder uitzondering, van bestuur en van beschikking, met inbegrip van het vervreemden, zelfs om niet.
3 – Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan als college, wordt de vereniging in en buiten rechte eveneens algemeen vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk handelen.
4 – Het bestuursorgaan kan zijn bevoegdheden overdragen aan een of meer bestuurders. Elke delegatie van bevoegdheid is op ieder ogenblik herroepbaar.
5 – Het bestuursorgaan vaardigt alle interne reglementen uit die het nodig acht.

Artikel 19 – Dagelijks bestuur
1 – Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vereniging opdragen aan een of meer personen, het dagelijks bestuur genoemd. Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op het dagelijks bestuur. Wanneer meer personen deel uitmaken van het dagelijks bestuur, oefenen zij samen deze bevoegdheid uit als college.
2 – Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoefte van het dagelijkse leven van de vereniging, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
3 – Het mandaat van de dagelijks bestuurders kan te allen tijde door het bestuursorgaan worden beëindigd. In voorkomend geval hoort het bestuursorgaan voorafgaandelijk de dagelijks bestuurder.

Artikel 20 – Bezoldiging
De bestuurders oefenen hun mandaat gratis uit. De kosten die zij maken in het kader van de uitoefening van het bestuurdersmandaat worden vergoed.

Titel 5 – Begrotingen en rekeningen
Art. 21 – Boekjaar, begrotingen en rekeningen
Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar. Ieder jaar en ten laatste binnen de zes maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar legt het bestuursorgaan de jaarrekening van het voorbije boekjaar, alsook de begroting van het volgende boekjaar, ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering. Vervolgens wordt bij afzonderlijke stemming aan de bestuurders en in voorkomend geval de commissarissen kwijting verleend.

Titel 6 – Statutenwijziging
Art. 22 – Wijziging van de statuten of het belangeloos doel De algemene vergadering kan over statutenwijzigingen alleen dan op geldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer de voorgestelde wijzigingen nauwkeurig zijn aangegeven in de oproeping en wanneer ten minste twee derde van de werkende leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde werkende leden. De tweede vergadering mag niet binnen de vijftien dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden.
Een wijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij twee derde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
Indien de statutenwijziging echter betrekking heeft op het voorwerp of het belangeloos doel van de vereniging, is zij alleen dan aangenomen, wanneer zij vier vijfde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

Titel 7 – Ontbinding, vereffening en slotbepaling
Art. 23 – Beslissing tot ontbinding
Behoudens de gevallen van rechterlijke ontbinding en van ontbinding van rechtswege, kan tot de ontbinding slechts worden besloten door de algemene vergadering overeenkomstig artikel 2:109 en volgende WVV. In het ontbindingsbesluit worden tevens een of meer vereffenaars aangeduid.

Art. 24 – Vereffening
1 – In geval van ontbinding wordt het netto overblijvend maatschappelijk actief, na verrekening der schulden en het aanzuiveren der lasten, overgedragen aan een vereniging met een gelijkaardig doel als dat van de vereniging, aan te duiden door de algemene vergadering.
2 – Aan de verkrijgende vereniging zal als voorwaarde worden opgelegd dat de overgedragen goederen bestemd blijven voor een doel gelijkaardig aan dat van de ontbonden vereniging. In geen geval mogen de activa toegewezen worden aan bestuurders, leden of oud-leden, tenzij het zou gaan om verenigingen met een doel gelijkaardig aan dat van de ontbonden vereniging; ook dan moeten de goederen bestemd blijven voor een doel als dat van de ontbonden vereniging.

Art. 25 – Slotbepaling
Voor alles wat niet door deze statuten wordt geregeld, is het WVV van toepassing. Aldus aangenomen op de schriftelijke vergadering van 8 augustus 2020.
In opvolging van deze statuten worden de volgende bestuurders benoemd:
– Felix Bergers, Kerkhofstraat 18, 3665 As
– José Cajot, Mombeekdreef 18, 3500 Hasselt
– Michiel de Vaan, Chemin de la Condémine 18, 1304 Cossonay-Ville (CH)
– Peter Hilkens, Pater Schreursstraat 17, 6136 AW Sittard (NL)
– Dany Jaspers, Beneslaan 172/4, 1080 Brussel
– Jan Segers, Sparrenhof 13, 3290 Diest
– Patrick Slechten, Borneveldstraat 38, 3020 Herent
– Frans Walraven, Schaloenstraat 28, 6136 CM Sittard (NL).

Tijdens de eerste vergadering van het bestuursorgaan van 8 augustus 2020 is dhr. D. Jaspers tot voorzitter aangesteld, dhr. P. Slechten tot secretaris en dhr. J. Cajot tot penningmeester.

Voor eensluidend verklaard,

Dany Jaspers
Voorzitter VLDN