Jaarboek 17 (2015) – Meerssen

5Michiel de Vaan, Nederlands-Limburgse toponiemen in de Codex van A. Schrijnemakers en daarbuiten
19Pierre Bakkes, Is het Limburgs dat mr. Louis Lamberts Hurrelbrinck gebruikt in zijn werken Meerssens dialect?
37Lotte Thissen, Leonie Cornips, Sjtómme Limburger met een zachte G
43Ulrich Maes, De etymologie van de familienamen Cartenstadt, Cartenstart, Cartenstat, Cattenstadt, Catenstad, Carstentaet e.d. in en rond Belgisch-Limburg
55Jan Goossens, Een brief uit de pionierstijd van de Limburgse (en Nederlandse) dialectologie
61Jan Goossens, De eerste a van Lanaken
65Ulrich Maes, Firmenich en de Limburgse Völkerstimmen
71Michiel de Vaan e.a., Transcriptie van de Limburgse teksten in Firmenichs Völkerstimmen
VLDN-info 2014
99Jaarverslag
103Congresverslag
105Ledenlijst – Publicaties – Congressen
116Richtlijnen voor auteurs

Jaarverslag 2014

1. De VLDN nam ingevolge het ontslag van de secretaris een nieuw secretariaats-adres in gebruik en dit met ingang van 1 januari 2014: Secretariaat VLDN, p/a Patrick Slechten, Borneveldstraat 38, 3020 Herent, België. De hh. Ronny Keulen en Ulrich Maes namen om uiteenlopende redenen ontslag uit het bestuur.

2. Het bestuur bereidde het congres in Meerssen (NL) en de publicatie van het Jaarboek voor op zijn bestuursvergaderingen van (zaterdag) 1 februari, 14 juni en 13 september 2014.

3. De VLDN hield haar Algemene Vergadering in Kessenich (Kinrooi) op zaterdag 14 juni 2014. Daar kwamen de gebruikelijke agendapunten aan bod: jaarverslag van de secretaris, kasverslag van het voorbije jaar en begroting voor het volgende jaar door de penningmeester, personalia, varia. Vóór de ledenvergadering werd afgesproken aan de historische site Motteheuvel en aan de Sint-Martinuskerk, ‘Parel van het Maasland’, van Kessenich voor een geleide wandeling.

De Algemene Vergadering wordt door de leden niet druk bezocht. Niettemin ontvangen de aanwezigen informatie over de werking en de plannen van de vereniging en zij kunnen in een wat rustiger sfeer dan op het congres ook hun ideeën i.v.m. de vereniging naar voor brengen. Zij ontvangen tevens het verslag van de vergadering. Om meer leden te bereiken heeft de vereniging de gewoonte om op het congres nog een rubriek verenigingsnieuws te organiseren, waarop dezelfde punten aan bod komen.

4. De activiteiten van de vereniging zijn gericht op de beide Limburgen. Het jaarlijks congres wordt dan ook afwisselend in Belgisch- en Nederlands-Limburg gehouden. Op 23 november 2013 congresseerden we in Tongeren, in 2014 had het congres plaats in Nederlands-Limburg (Meerssen) en in 2015 zal opnieuw in Belgisch-Limburg (As) worden gecongresseerd.

5. Congres

De vereniging richtte haar 40e congres in op zaterdag 29 november in Gemeenschapshuis De Stip in Meerssen met als thema: “Meerssen tussen minsj en sjpin. Dialecten, namen en geschiedenis in het overgangsgebied tussen Centraal- en Oostlimburgs (aan de Panninger linie)”. Het aantal aanwezigen lag met 60 rond het gemiddelde van de voorbije jaren. Voor de inhoud van de lezingen verwijzen we naar het verslag van het congres.

6. Publicaties

In november 2014 verscheen de zestiende jaargang van het Jaarboek van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde. Hierin zijn de teksten van relevante lezingen van het congres in Tongeren opgenomen, naast enkele taalkundige artikels. Daarenboven vinden de leden in het Jaarboek het jaarverslag van 2014 en informatie over de VLDN.

De VLDN verleende z’n medewerking aan de transcriptie van Jozef Duponts Grammatica van het dialect van Bree uit 1908. Het werk is te raadplegen op dbnl.org. Er staat ook een koppeling op de Nieuwspagina van de VLDN-website.

De vereniging werkte samen met de Stichting Cultuurhistorische Uitgaven Geleen (SCHUG) aan de publicatie van de verzameling Limburgse plaatsnamen van Arthur Schrijnemakers (de zgn. Codex Schrijnemakers).

De publicatie ‘Hendrik van Veldeke en zijn muziek’ kwam tot stand dankzij de medewerking van de erevoorzitter. Hij behandelde o.m. de taal van Veldeke en de overlevering van zijn geschriften.

Van bestuurslid Dany Jaspers verscheen een opmerkelijk artikel (Logico-cognitive structure in the lexicon) in het gezaghebbende wetenschappelijke taaltijdschrift Language.

7. De vereniging werkte ook mee aan initiatieven van anderen, m.n. van Variaties vzw, koepelorganisatie voor dialecten en oraal erfgoed in Vlaanderen. De VLDN is stichtend lid en was vertegenwoordigd op de Algemene Vergaderingen van 26 april en 20 december 2014. Onze afgevaardigde is er (mede-)ondervoorzitter. Andere bestuursleden ondersteunden de koepel Variaties en de Stichting Nederlandse Dialecten (SND) bij de voorbereiding en de organisatie van de volgende Streektalendag. Op de jaarlijkse erfgoedjaarmarkt georganiseerd door de Erfgoedcel Haspengouw was de vereniging tevens present met een boekenstand. Een aantal van onze bestuursleden zijn of waren betrokken bij nog andere dialectprojecten, zo o.m. de Willy Dols Stichting in Sittard, het Huis voor de Kunsten in Roermond, Veldeke Limburg en Veldeke Belsj.

8. Dienstverlening

De vereniging beantwoordde net als de voorbije jaren enkele vragen van leden, onderzoekers, verenigingen en studenten die een beroep deden op de vereniging voor problemen in verband met dialectologisch en naamkundig onderzoek (o.a. over goor-toponiemen, software voor dialectlexicografie, spellingscursussen …).

In het kader van de dienstverlening hielden bestuursleden ook lezingen en werkvergaderingen bij lokale verenigingen in Limburg, o.a. in Bilzen, Sittard.

9. Ledenaantal

De vereniging telde op 31 december 2014 een kleine honderd betalende leden, waaronder diverse bibliotheken, dialectverenigingen en heemkundige kringen. Voor de ledenlijst: zie p. 105 in het jaarboek.

Daarnaast telt de vereniging ook een veertigtal sympathisanten, die enkel sporadisch congressen bijwonen in hun eigen regio of selectief publicaties van de vereniging bestellen.

10. Website

De website van de vereniging is zoals voorheen te bereiken op www.vldn.be en wordt in de loop van het jaar telkens geüpdatet door een lid van het bestuur. Ook het congresprogramma, actuele informatie in verband met de vereniging en haar publicaties en nieuwtjes op het gebied van de dialectologie en naamkunde in Limburg worden erop aangeboden. De hele reeks Mededelingen, dit zijn de artikels zoals ze in de periode voor het Jaarboek werden uitgegeven, is via onze website ook in extenso te raadplegen.

In 2014 zijn diverse, voor de vereniging relevante berichten toegevoegd aan onder meer de nieuwsrubriek, naast titels van nieuwe publicaties en koppelingen naar andere belangrijke dialectologische en/of naamkundige websites. Het aan de website verbonden e-mailadres wordt vaak gebruikt voor informatie en communicatie met de leden enerzijds en door belangstellenden anderzijds.

De vereniging verwierf de rechten voor het gebruik van de domeinnaam vldn.eu.

11. Congres 2015

Het volgende congres van de vereniging wordt gehouden op 28 november 2015 in het Belgisch-Limburgse As. Het thema is: “Dialecten, namen en geschiedenis in de Oeter- en Ittervallei”.