Jaarboek 3 (2001) – Tongeren

5José Cajot, Jan Goossens’ dubbeljubileum: 25 jaar voorzitter & 70 jaar jong
9Jan Goossens, Het Zuidlimburgse landschap bij Hendrik van Veldeke
33Jan Segers, Servatius in de naamgeving
55Joep Kruijsen, Romaanse elementen in Zuid-Limburg
71José Cajot, Een toonloze enclave in polytoon gewaand gebied. Een les in structurele fonologie?
89Pierre Bakkes, De overgang tong-r naar keel-r in het Montforts
VLDN-info 2000
97Jaarverslag
101Congresverslag
103Ledenlijst – Publicaties

Jaarverslag 2000

1. Tijdens de bestuursvergaderingen bereidde het bestuur van de Vereniging het congres, de publicaties en de medewerking aan initiatieven van anderen voor. Daarenboven vergaderde het dagelijks bestuur nog enkele malen en werd er gewerkt aan enkele concrete projecten.

De “Bibliografie Nederlands-Limburgse Naamkunde” werd in de loop van 2000 uitgegeven.

Het dagelijks bestuur van de VLDN bereidde voorts, samen met de partners Veldeke en het Amt für rheinische Landeskunde, het symposium voor dat zij samen willen organiseren op 24 maart 2001 met als thema “Van dichtbij bekeken. Aus der Nähe betrachtet. Streektaal en volkscultuur aan Rijn en Maas na 1945. Dialekt und Volkskultur an Rhein und Maas nach 1945”. De aanleiding is dat de VLDN 25 jaar bestaat en dat dit nagenoeg samenvalt met het 25-jarig bestaan van het Amt für Rheinische Landeskunde en het 75-jarig bestaan van Veldeke. Het dagelijks bestuur vertegenwoordigt de VLDN in de stuurgroep die dit symposium voorbereidt.

Ten slotte verscheen de tweede jaargang van het “Jaarboek van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde”. Ook hiervoor waren enkele bijkomende redactievergaderingen nodig.

2. De activiteiten van onze vereniging zijn gericht op de beide Limburgen. Daarom bestaat het bestuur voor nagenoeg de helft uit Belgisch Limburgse en Nederlands Limburgse leden en wordt het congres afwisselend in Belgisch en in Nederlands Limburg gehouden. In 1999 had het congres in Valkenburg plaats, op 25 november 2000 kwam Tongeren aan de beurt. Het werd het 26e congres en de VLDN bestond op dat ogenblik 25 jaar.

3. Dienstverlening

Het secretariaat beantwoordde een aantal telefoons en brieven van onderzoekers, studenten en verenigingen die, zoals de vorige jaren, een beroep deden op de Vereniging voor problemen in verband met dialectologisch en naamkundig onderzoek. Tevens worden (bestuurs)leden geraadpleegd in verband met straatnaamgeving en/of zijn lid van de Provinciale Commissie voor Straatnaamgeving.

In het kader van de dienstverlening hielden een aantal bestuursleden ook lezingen en werkvergaderingen bij lokale verenigingen in Limburg.

4. Publicaties

In 2000 verscheen de tweede Jaargang van het Jaarboek van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde. Hierin werden de drie taalkundige lezingen van het Congres van Valkenburg opgenomen en twee andere, interessante artikelen: het ene van H. Crompvoets verscheen in de loop van de vorige jaren elders in voor de leden niet direct bereikbare publicaties, het andere van V. Mennen als voorpublicatie van een hoofdstuk van de toponymische studie van Eksel. In ruil voor de contributie ontvangen de leden sinds 1999 het Jaarboek. Daarin vinden zij tevens het jaarverslag, een ledenlijst van de VLDN, een overzicht van de publicaties van de VLDN, een lijst van de VLDN-congressen en informatie in verband met het lidmaatschap.

5. Congres van de Vereniging

Op 25 november 2000 hield de Vereniging een druk bijgewoond en door de deelnemers erg gesmaakt congres in het Gallo-Romeins Museum te Tongeren. Er waren een 60-tal deelnemers. Voor de inhoud van het congres verwijzen wij naar het afzonderlijk verslag elders op deze website.

6. Medewerking aan initiatieven van anderen

Zoals steeds nam de Vereniging deel aan de Brabantse Dialectendag, waarvan de derde editie op 21 oktober 2000 in Mechelen plaatsvond. De Vereniging verzorgde op die dag een eigen stand. Onze publicaties vielen erg in de smaak, vooral het vademecum “Hoe maak ik een dialectwoordenboek?” en de verzamelbundel “Een Eeuw Limburgse Dialectologie”. Onze Vereniging nam ook deel aan de Boekenbeurs van Rotary Genk op 13 mei. De verkoop was bevredigend en het was voor de VLDN een gelegenheid om nieuwe leden te werven.

7. Ledenaantal

Tijdens het voorbije jaar heeft het bestuur de inspanningen voortgezet om het ledenaantal minstens te behouden. Op het einde van 2000 hadden wij 159 aangemelde leden. Er waren enkele afmeldingen, maar ook nieuwe aanmeldingen, waardoor het ledenaantal ongeveer gelijk bleef. Voor de ledenlijst: zie het jaarboek.

8. Personalia

In de loop van het afgelopen werkjaar overleed een van onze leden, m.n. Louis Weyens uit Heusden-Zolder. Ons bestuurslid Herman Crompvoets heeft afscheid genomen als medewerker van het Woordenboek van de Limburgse Dialecten. Bij die gelegenheid werden aan de Universiteit Nijmegen de Herman Crompvoets- lezingen ingericht op 31 maart 2000.

9. Nieuwe initiatieven in voorbereiding

a) De Vereniging onderzoekt de mogelijkheid om een nieuw nummer te publiceren in de reeks Bijlagen, nl. nr. 8, dat de lezingen zou bevatten van het symposium van 24 maart 2001 te Rolduc: “Van dichtbij bekeken. Streektaal en volkscultuur aan Rijn en Maas na 1945”.

b) Het congres in Thorn op 24 november 2001. Het thema: “Taal en geschiedenis in het Land van Thorn.

c) Verder bereidt de Vereniging mee een groter opgezet symposium voor – naar aanleiding van het vijfentwintigjarig bestaan van de Vereniging. Hiervoor wordt samengewerkt met partners uit Nederland (VELDEKE-Limburg bestaat binnenkort 75 jaar) en Duitsland (het Amt für rheinische Landeskunde bestaat binnenkort 25 jaar).