Jaarboek 12 (2010) – Mheer

5José Cajot, Jan Goossens: een leven ten dienste van de taal- en literatuurwetenschap. Laudatio bij zijn tachtigste verjaardag.
13Jan Goossens, Het Maastrichts als doodgraver van de Zuidlimburgse dialecten
31Joep Leerssen, Dialect en public: sporen van streektaal, sporen van spreektaal
41Jan Segers, Familienamen in de gemeente Margraten
71Ulrich Maes, Problemen omtrent het verdwijnen van de Limburgs-Rijnlandse polytonie in de Getelandse dialecten
VLDN-info 2009
83Jaarverslag
85Congresverslag
87Ledenlijst – Publicaties – Congressen
96Richtlijnen voor auteurs

Jaarverslag 2009

1. Het bestuur vergaderde in 2009 met het normale ritme om de activiteiten van de vereniging voor te bereiden. Daarenboven vergaderde het dagelijks bestuur nog enkele keren en vergaderden werkgroepen een aantal keren in verband met concrete projecten (congres 2009, 2010; redactie van het Jaarboek).

2. De VLDN hield haar Algemene Vergadering op 16 mei 2009 in Hasselt. Daar kwamen de gebruikelijke agendapunten aan bod: jaarverslag van de secretaris, kasverslag van het voorbije jaar en begroting voor het volgende jaar door de penningmeester, personalia, varia. Voor de gewone leden die op de Algemene Vergadering aanwezig waren werd onder leiding van een gids ook nog een kort bezoek gebracht aan het Jenevermuseum en een stadswandeling door Hasselt gemaakt. De Algemene Vergadering wordt door de leden niet druk bezocht. Daarom hield de vereniging op het congres in Mheer nog een huishoudelijke vergadering, waarop dezelfde punten aan bod kwamen en voorts ook het mandaat van enkele bestuursleden verlengd werd (zie het congresverslag).

3. Zoals de vorige jaren werd de gewone dienstverlening naar leden, onderzoekers, verenigingen en studenten die een beroep deden op de vereniging, voortgezet. In die zin beantwoordde het secretariaat een aantal telefoons, brieven en e-mails van onderzoekers, studenten en verenigingen die een beroep deden op de vereniging voor problemen in verband met dialectologisch en naamkundig onderzoek. In de loop van het jaar werden enkele bestuursleden gecontacteerd in verband met het opzetten van een dialectwoordenboek. Tevens worden (bestuurs)leden geraadpleegd in verband met straatnaamgeving en/of zijn lid van de plaatselijke Commissie voor Straatnaamgeving in hun gemeente. In het kader van de dienstverlening hielden enkele bestuursleden ook lezingen en werkvergaderingen bij lokale verenigingen in Limburg.

4. De activiteiten van de vereniging zijn gericht op de beide Limburgen. Daarom wordt het congres afwisselend in Belgisch- en Nederlands-Limburg gehouden. Op 21 november 2009 congresseerden we in Mheer. Op zaterdag 27 november 2010 is Beringen aan de beurt. Voor 2011 wordt gezocht naar een locatie in het noorden van Nederlands-Limburg, bij voorkeur te Venray.

5. Congres

De vereniging richtte haar 35e congres in op 21 november 2009 in de harmonie-zaal van de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia in Mheer met als thema: ‘Dialecten, namen en geschiedenis in het Zuid-Limburgse Mergelland’. Vijf lezingen en een door een gids geleid bezoek aan het kasteel en de kerk van Mheer vormden samen met de huishoudelijke vergadering de voornaamste elementen van het programma. Het aantal aanwezigen lag met 55 rond het gemiddelde van de voorbije jaren. Voor de inhoud van de lezingen verwijzen wij naar het verslag van het congres.

6. Publicaties

In 2009 verscheen de elfde jaargang van het Jaarboek van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde. Hierin verschenen de teksten van de lezingen van het congres in Hoeselt. Daarenboven vinden de leden in het Jaarboek het jaarverslag van 2008 en verdere informatie over de VLDN. Ondertussen wordt Jaarboek 12 met de lezingen van het congres van Mheer voorbereid.

7. De vereniging werkte ook mee aan initiatieven van anderen. Zo verspreidde de vereniging bijv. de enquête van de Stichting Nederlandse Dialecten omtrent groetwoorden onder haar leden. De resultaten van die enquête werden gepresenteerd op de tiende Nederlandse Dialectendag, die plaatsvond op 28 maart 2009 in Hoogeveen. Op die dag was de VLDN eveneens aanwezig met een boekenstand.

Voorts namen vertegenwoordigers van de vereniging als stichtend lid deel aan de Algemene Vergaderingen van Variaties vzw op 28 februari 2009 in Tienen en op 28 november 2009 in Gent ter voorbereiding van de 3e Vlaamse Dialectendag op 29 mei 2010 in Koksijde.

8. Lessencyclus ‘Historische grammatica van het Nederlands en zijn dialecten’

In de loop van het jaar 2009 heeft de VLDN samen met de HUBrussel een reeks van tien hoor-/werkcolleges Historische grammatica van het Nederlands en zijn dialecten georganiseerd aan de Universiteit Antwerpen, waarvoor zich een vijfentwintigtal geïnteresseerden inschreven. De colleges werden verzorgd door erevoorzitter Jan Goossens (K.U.Leuven/Universität Münster).

9. Ledenaantal

Het aantal aangemelde leden schommelde een tijdlang rond een 150-tal leden. Wegens het relatief ‘oude’ ledenbestand vallen elk jaar leden af, door overlijden of door het afhaken op hoge leeftijd. Ondanks de voortdurende inspanningen van het bestuur om nieuwe leden te werven, is er de voorbije jaren een lichte daling waar te nemen. Toch hadden wij op 31 december 2009 nog 129 aangemelde leden. Voor de ledenlijst: zie verder.

10. Personalia

In de loop van 2009 werd ons het overlijden meegedeeld van de leden P. Feller uit Echt en J. Neuteleers uit Diest.

11. Website

In de loop van 2009 heeft de vereniging een nieuwe website in gebruik genomen. Die is zoals voorheen te bereiken op: www.vldn.be en wordt in de loop van het jaar telkens geüpdatet door bestuurslid Patrick Slechten. Nieuw op de website zijn onder meer de nieuwsrubriek en links naar andere dialectologische en/of naamkundige websites.

12. Congres 2010

Het volgende congres wordt gehouden op 27 november 2010 in het Casino te Beringen. Het thema is Dialecten, namen en geschiedenis op de grens van het Brabants en het Limburgs.