Jaarboek 11 (2009) – Hoeselt

5Ann Marynissen, Prototypische Limburgse familienamen en hun verspreiding in Duitsland
21Jan Segers, Plaatsnamen en landschap. Wat namen van bouwlandcomplexen en nederzettingsnamen ons (niet) leren over de ontginnings- en nederzettingsgeschiedenis van Hoeselt.
55Ronny Keulen, Het Hoeselts klanksysteem in het Haspengouwse dialectlandschap
92André Stevens, Spelling van het dialect van Romershoven
97Ulrich Maes, Problemen omtrent het ontstaan van de Uerdingerlijn vanuit het Getelandse dialectgebied bekeken
VLDN-info 2008
109Jaarverslag
111Congresverslag
112Ledenlijst – Publicaties – Congressen

Jaarverslag 2008

1. Het bestuur vergaderde in 2008 met het normale ritme om de activiteiten van de vereniging voor te bereiden. Daarenboven vergaderde het dagelijks bestuur nog enkele keren en vergaderden werkgroepen een aantal keren in verband met concrete projecten (congres 2008, 2009 en 2010; redactie van het Jaarboek).

2. De VLDN hield haar algemene vergadering op 29 april 2008 in Neeroeteren. Daarop de gebruikelijke agendapunten: jaarverslag van de secretaris, kasverslag van het voorbije jaar en begroting voor het volgende jaar door de penningmeester, personalia, varia. Voor de gewone leden die op de AV aanwezig waren werd onder leiding van een gids ook nog een kort bezoek gebracht aan de Sint-Dionysiuskerk van Opoeteren. De AV wordt door de leden niet druk bezocht. Daarom hield de vereniging op het congres in Hoeselt nog een huishoudelijke vergadering, waarop dezelfde punten aan bod kwamen.

3. Zoals de vorige jaren werd de gewone dienstverlening naar leden, onderzoekers, verenigingen en studenten die een beroep deden op de vereniging, voortgezet. In die zin beantwoordde het secretariaat een aantal telefoons, brieven en e-mails van onderzoekers, studenten en verenigingen die een beroep deden op de Vereniging voor problemen in verband met dialectologisch en naamkundig onderzoek. In de loop van het jaar werden enkele bestuursleden geraadpleegd en op vergaderingen uitgenodigd in verband met het opzetten van een dialectwoordenboek. Tevens worden (bestuurs)leden geraadpleegd in verband met straatnaamgeving en/of zijn lid van de plaatselijke Commissie voor Straatnaamgeving in hun gemeente. In het kader van de dienstverlening hielden enkele bestuursleden ook lezingen en werkvergaderingen bij lokale verenigingen in Limburg en waren actief betrokken bij de Cursus Limburgs van Veldeke.

4. De activiteiten van de vereniging zijn gericht op de beide Limburgen. Daarom wordt het congres afwisselend in Belgisch- en Nederlands-Limburg gehouden. Op 29 november 2008 congresseerden we in Hoeseltt. Op zaterdag 21 november is dan Mheer aan de beurt en in 2010 Beringen.

5. Congres

De vereniging richtte haar congres 2008 in op 29 november 2008 in het Parochiaal Centrum Altenaar in Althoeselt. Het thema was: Dialecten, namen en geschiedenis op de grens van het West- en Oost-Limburgs. Vijf lezingen, een door een gids geleide wandeling en de huishoudelijke vergadering vormden de voornaamste elementen van het voorziene programma. Het aantal aanwezigen lag met 62 iets boven het gemiddelde van de laatste jaren. Voor de inhoud van de lezingen verwijzen wij naar het verslag van het congres.

6. Publicaties

In 2008 verscheen de tiende jaargang van het Jaarboek van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde vzw. Hierin verschenen de teksten van de lezingen van het congres van Echt. Daarenboven vinden de leden in het Jaarboek een jaarverslag en verdere informatie over de VLDN. Ondertussen wordt Jaarboek 11 met de lezingen van het congres van Hoeselt voorbereid. Op het congres in Hoeselt werd tevens als nieuwe uitgave in de reeks Bijlagen van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde als nr. 8 een tekst van onze erevoorzitter Prof. Dr. Jan Goossens voorgesteld, nl. “Dialectgeografische grondslagen van een Nederlandse taalgeschiedenis”.

7. De vereniging werkte ook mee aan initiatieven van anderen. De derde Vlaamse Dialectendag, die afwisselend met de Nederlandse Dialectendag wordt georganisserd, werd op 24 mei 2008 in Leuven gehouden. Hij werd ingericht door Variaties vzw, een koepelorganisatie die in het kader van het erfgoeddecreet functioneert. Als een van de stichtende leden van de vzw hielp de VLDN bij het verzamelen van het materiaal voor het thema van de dag en was aanwezig met een boekenstand. Ook op de uitreiking van de Veldekeliteratuurpries in Weert (16 november 2008) was het bestuur van de VLDN vertegenwoordigd.

8. Het bestuur heeft het project “Digitalisering van de Mededelingen en de uitverkochte Bijlagen” afgewerkt. Toen de financiering rond was werd het digitaliseren in opdracht gegeven aan DBNL (Digitale Bibliotheek der Nederlandse Letteren). Op het congres in Sint-Truiden konden we de aanwezigen meedelen dat de teksten vanaf dan te raadplegen waren op de website van DBNL. Later werd ook van de website van de VLDN een link gelegd naar DBNL. Voor de leden die geen internetaansluiting hebben of de voorkeur geven aan het in het bezit hebben van de gehele verzameling werd een cd-rom met een begeleidend boekje klaargemaakt. De cd-rom was op het congres van Echt klaar en werd aan de aanwezigen gepresenteerd. Hij werd in de loop van 2008 te koop aangeboden. Ook op het congres in Hoeselt werden een aantal exemplaren verkocht.

9. Ledenaantal

Het aantal aangemelde leden was de laatste jaren eerst lichtjes verminderd tot een 150-tal en daarna ongeveer op hetzelfde peil gebleven. De laatste twee jaren is er weer een lichte daling, ondanks de voortdurende inspanningen van het bestuur om nieuwe leden te werven. Maar door het relatief “oude” ledenbestand vallen er ook elk jaar leden af, door overlijden of door het afhaken op hoge leeftijd. Naar aanleiding van de wijziging van de statuten hebben ook een aantal leden afgehaakt. Toch hadden wij op 31 december 2008 nog 139 aangemelde leden. Voor de ledenlijst: zie elders.

10. Personalia

In de loop van 2008 werd ons het overlijden meegedeeld van de leden G. Geys uit Eksel, L. Rienks uit Nieuwerkerk a/d IJssel en J. Ruyters uit Echt.

11. Website

In de loop van 2003 hebben enkele bestuursleden voor de Vereniging een eigen website opgezet. Die is te bereiken op: www.vldn.be. Ze wordt in de loop van het jaar telkens bijgewerkt. Zo werd vanuit het overzicht van onze publicaties een link gemaakt van onze eigen website naar onze Mededelingen en Bijlagen op DBNL. Verder wordt getracht ze nog uit te breiden en te verbeteren.

12. Congres 2009

Het eerstvolgende congres wordt gehouden in Mheer (Margraten) op 21 november 2009. Het thema is “Dialecten, namen en geschiedenis in het Zuid-Limburgse Mergelland”.