Verslag van het VLDN-congres 2008 te Hoeselt

Op zaterdag 29 november 2008 kwamen een vijftigtal leden en belangstellenden bijeen in het Parochiaal Centrum De Altenaar in Alt-Hoeselt voor het 34e congres van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde met als thema:

Dialecten, namen en geschiedenis op de grens van het West- en Oost-Limburgs.

Na de opening van het congres door voorzitter dr. Pierre Bakkes neemt historicus Piet Thoelen het woord voor een historische inleiding over Hoeselt door de eeuwen heen. Hij schetst in grote lijnen de ontstaans- en ontwikkelingsgeschiedenis van de gemeente Hoeselt en verheldert het geheel met enkele afbeeldingen en kaarten over de vroegere toestand.

Als tweede spreker heeft lic. Jan Segers het over Namen in het landschap. Wat namen voor bouwland en nederzettingsnamen ons (niet) leren over de ontginnings- en nederzettingsgeschiedenis van Hoeselt. Hij probeert aan de hand van de nederzettingsnamen en namen voor grotere bouwlandcomplexen te schetsen hoe die ontwikkeling kan verlopen zijn van de voorhistorische periode, via de Gallo-Romeinse periode en de vroege middeleeuwen tot de volle en late middeleeuwen, om te eindigen met de verdere ontwikkelingen.

De laatste spreker van de ochtendsessie is prof. dr. Ann Marynissen, die de Prototypische Limburgse familienamen en hun verspreiding in Duitsland behandelt. Aan de hand van talrijke kaarten toont zij welke specifieke plaats de Limburgse familienamen in het Nederlands-Vlaamse namenlandschap innemen en hun verspreiding in het aangrenzende Duitsland.

Na een Limburgse koffietafel wordt een kleine huishoudelijke vergadering met verenigingsnieuws gehouden. De vergadering wordt afgesloten met een algemene vergadering met gedeeltelijke bestuursverkiezing onder leiding van het dagelijks bestuur. Als lid van het bestuur zijn aftredend en herkiesbaar secretaris Jan Segers, penningmeester José Cajot, en de leden Dany Jaspers, Vic Mennen, Miet Ooms en Henk Thewissen. Zij worden alle unaniem herkozen. Vervolgens begeven alle deelnemers zich naar het centrum van Hoeselt voor een geleid bezoek aan de kerk en de omgeving van De Mot.

Als eerste spreker van de dialectologische middagsessie behandelt lic. Ronny Keulen enkele Woorden en klanken op de grens van het West- en Oost-Limburgs. Na enkele inleidende beschouwingen over de ligging van Hoeselt in het Limburgse dialectlandschap schetst hij de ontwikkeling van het Hoeseltse klanksysteem vanuit het West-Germaans en hij bespreekt de voornaamste overeenkomsten en verschillen van die ontwikkelingen ten opzichte van de aangrenzende dialecten.

De laatste spreker is Paul Achten, de maker van enkele Hoeseltse woordenlijsten, die het heeft over Het Hoeselts dialect … van hobby tot passie. Hij vertelt hoe hij door de dialectmicrobe gebeten werd en over de totstandkoming van beide dialectwoordenboeken, een dialectstrip, de organisatie van dialectavonden, dialectlessen en andere activiteiten in het teken van het Hoeselts dialect. De lezing wordt afgesloten met een gedicht en een scetch in het Hoessels, waarna het gemeentebestuur van Hoeselt de aanwezige deelnemers ter plaatse een receptie aanbiedt.