Jaarboek 10 (2008) – Echt

5Willy Van Langendonck, Waarom zulke belangrijke woorden als eigennamen zo moeilijk onthouden worden?
13Jan Segers, Familienamen in Echt-Susteren
47Pierre Bakkes, Isoglossen in de gemeente Echt-Susteren
61Michiel de Vaan, De sjwa-naklank in het Limburgs: verspreiding, fonetiek, verklaring
81Michiel de Vaan, Limburgismen in het handschrift-Borgloon
115Ulrich Maes, Problemen omtrent het verdwijnen van de Limburg-Rijnlandse polytonie in de Truierlandse dialecten
VLDN-info 2007
129Jaarverslag
131Congresverslag
133Ledenlijst – Publicaties – Congressen

Jaarverslag 2007

1. Het bestuur vergaderde in 2007 met het normale ritme om de activiteiten van de vereniging voor te bereiden. Daarenboven vergaderde het dagelijks bestuur nog enkele keren en vergaderden werkgroepen een aantal keren in verband met concrete projecten (congres 2007, 2008 en 2009; redactie van het Jaarboek).

2. Zoals de vorige jaren werd de gewone dienstverlening naar leden, onderzoekers, verenigingen en studenten die een beroep deden op de vereniging, voortgezet. In die zin beantwoordde het secretariaat een aantal telefoons, brieven en e-mails van onderzoekers, studenten en verenigingen die een beroep deden op de Vereniging voor problemen in verband met dialectologisch en naamkundig onderzoek. In de loop van het jaar werden enkele bestuursleden geraadpleegd en op vergaderingen uitgenodigd in verband met het opzetten van een dialectwoordenboek. Tevens worden (bestuurs)leden geraadpleegd in verband met straatnaamgeving en/of zijn lid van de plaatselijke Commissie voor Straatnaamgeving in hun gemeente. In het kader van de dienstverlening hielden enkele bestuursleden ook lezingen en werkvergaderingen bij lokale verenigingen in Limburg.

3. De activiteiten van de vereniging zijn gericht op de beide Limburgen. Daarom wordt het congres afwisselend in Belgisch- en Nederlands-Limburg gehouden. Op 24 november 2007 congresseerden we in Echt. In 2008 is dan Hoeselt aan de beurt, nl. op zaterdag 29 november. In 2009 congresseren we in Mheer.

4. Congres

De vereniging richtte haar congres 2007 in op 24 november 2007 in Broen Café De Mert, in Echt. Het thema was: Dialecten en namen op de grens van Gelders en Guliks Limburgs. Vijf lezingen, een door een gids geleide wandeling en de huishoudelijke vergadering (met bestuursverkiezingen) vormden de voornaamste elementen van het geplande programma. Het aantal aanwezigen lag met 53 rond het gemiddelde van de laatste jaren. Voor de inhoud van de lezingen verwijzen wij naar het verslag van het congres.

5. Publicaties

In 2007 verscheen de negende jaargang van het Jaarboek van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde vzw. Hierin verschenen de teksten van de lezingen van het congres van Sint-Truiden. Daarenboven vinden de leden in het Jaarboek een jaarverslag en verdere informatie over de VLDN. Ondertussen wordt Jaarboek 10 met de lezingen van het congres van Echt voorbereid.

6. De vereniging werkte ook mee aan initiatieven van anderen. Op 17 maart 2007 was de VLDN met een stand aanwezig op de negende Nederlandse Dialectendag van de Stichting Nederlandse Dialecten in Mechelen. De VLDN hielp bij het verzamelen van het materiaal voor het thema van de dag (kinderspelen) en was aanwezig met een boekenstand op de infomarkt. Op 10 juni 2008 wordt de tweede Vlaamse Dialectendag gehouden in Leuven. Op de uitreiking van de Veldekeliteratuurpries in Hasselt (november 2007) en op de studiedag rond Hendrik van Veldeke in Venlo (10 oktober 2007) was het bestuur van de VLDN ruim vertegenwoordigd.

7. Het bestuur heeft het project “Digitalisering van de Mededelingen en de uitverkochte Bijlagen” afgewerkt. Toen de financiering rond was, werd het digitaliseren in opdracht gegeven aan DBNL (Digitale Bibliotheek der Nederlandse Letteren). Op het congres in Sint-Truiden konden we de aanwezigen meedelen dat de teksten vanaf dan te raadplegen waren op de website van DBNL. Later werd ook op de website van de VLDN een link gelegd naar de gedigitaliseerde teksten op DBNL. Voor de leden die geen internetaansluiting hebben of de voorkeur geven aan het in het bezit hebben van de gehele verzameling werd een cd-rom met een begeleidend boekje gemaakt. De cd-rom was op het congres van Echt klaar en werd aan de aanwezigen gepresenteerd. Hij zal in de loop van 2008 te koop worden aangeboden.

8. De VLDN is ook een van de stichtende leden van de Variaties vzw, een koepel-organisatie die in het kader van het erfgoeddecreet functioneert. Ze organiseert o.a. tweejaarlijks een Vlaamse Dialectendag en zal (eventueel samen met anderen) onderzoek verrichten en projecten verzorgen. Wanneer de Nederlandse Dialectendag in Vlaanderen wordt gehouden, werkt Variaties vzw nauw samen met de Stichting Nederlandse Dialecten. De negende Nederlandse Dialectendag werd op 17 maart 2007 in Mechelen gehouden. De volgende Vlaamse Dialectendag vindt plaats op 24 mei 2008 in Leuven.

9. Ledenaantal

Het aantal aangemelde leden is de laatste jaren rond 150 gebleven. Het bestuur doet voortdurend inspanningen om nieuwe leden te werven, en slaagt daar vaak ook in. Maar door het relatief “oude” ledenbestand vallen er ook elk jaar leden af, door overlijden of door het afhaken op hoge leeftijd. Naar aanleiding van de wijziging van de statuten hebben ook een aantal leden afgehaakt. Toch hadden wij op 31 december nog 141 aangemelde leden. Voor de ledenlijst: zie elders.

10. Personalia

In de loop van 2007 werd ons het overlijden meegedeeld van lid Jos Stryckers van Maaseik.

11. Website

In de loop van 2003 hebben enkele bestuursleden voor de Vereniging een eigen website opgezet. Die is te bereiken op: www.vldn.be. Ze wordt in de loop van het jaar telkens bijgewerkt. Zo werd vanuit het overzicht van onze publicaties een koppeling gelegd van onze eigen website naar onze Mededelingen en Bijlagen op DBNL. Voorts wordt getracht ze nog uit te breiden en te verbeteren.

12. Congres 2008

Het eerstvolgende congres wordt gehouden in Hoeselt op 29 november 2008. Het thema is “Dialecten, namen en geschiedenis op de grens van het West- en Oost-Limburgs”.