Jaarboek 9 (2007) – Sint-Truiden

5Jan Segers, Sint-Trudo in de naamgeving
29Dany Jaspers, Abt Willem I van Rijkel (ca. 1200-1272). Devotie en daadkracht uit Sint-Truiden.
39Ulrich Maes, Naus aut Sint-Truyn: het dialect van Sint-Truiden in de negentiende eeuw
59Jan Goossens, Hoe heeft het Truierlands er vóór zijn brabantisering uitgezien?
VLDN-info 2006
71Jaarverslag
73Congresverslag
75Ledenlijst – Publicaties – Congressen

Jaarverslag 2006

1. Het bestuur vergaderde in 2006 met het normale ritme om de activiteiten van de vereniging voor te bereiden. Daarenboven vergaderde het dagelijks bestuur nog enkele keren en vergaderden werkgroepen een aantal keren in verband met concrete projecten (congres 2006, 2007 en 2008; redactie van het Jaarboek).

2. Zoals de vorige jaren werd de gewone dienstverlening naar leden, onderzoekers, verenigingen en studenten die een beroep deden op de vereniging, voortgezet. In die zin beantwoordde het secretariaat een aantal telefoons, brieven en e-mails van onderzoekers, studenten en verenigingen die een beroep deden op de Vereniging voor problemen in verband met dialectologisch en naamkundig onderzoek. In de loop van het jaar werden enkele bestuursleden geraadpleegd en op vergaderingen uitgenodigd in verband met het opzetten van een dialectwoordenboek. Tevens worden (bestuurs)leden geraadpleegd in verband met straatnaamgeving en/of zijn lid van de plaatselijke Commissie voor Straatnaamgeving in hun gemeente.

In het kader van de dienstverlening hielden enkele bestuursleden ook lezingen en werkvergaderingen bij locale verenigingen in Limburg.

3. De activiteiten van de vereniging zijn gericht op de beide Limburgen. Daarom wordt het congres afwisselend in Belgisch en Nederlands Limburg gehouden. Op 25 november 2006 congresseerden we in Sint-Truiden. In 2007 is dan Echt aan de beurt, nl. op zaterdag 24 november. In 2008 congresseren we dan weer in Hoeselt.

4. Congres

De vereniging richtte haar congres 2006 in op 25 november 2006 in Cultureel Centrum De Bogaard, in Sint-Truiden. Het thema was: Dialecten en namen op de grens van het Limburgs en het Brabants. Vijf lezingen, een door een gids geleide wandeling en verenigingsnieuws ter vervanging van de gewone huishoudelijke vergadering vormden de voornaamste elementen van het voorziene programma. Het aantal aanwezigen lag met 56 rond het gemiddelde van de laatste jaren. Voor de inhoud van de lezingen verwijzen wij naar het verslag van het congres.

5. Publicaties

In 2006 verscheen de achtste jaargang van het Jaarboek van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde VZW. Hierin verschenen de teksten van de lezingen van het congres van Gennep. Daarenboven vinden de leden in het Jaarboek ook een jaarverslag en verdere informatie over de VLDN. Ondertussen wordt Jaarboek 9 met de lezingen van het congres van Sint-Truiden voorbereid.

6. De vereniging werkte ook mee aan initiatieven van anderen. Op 22 en 23 april 2006 was de VLDN met een stand aanwezig op de Interlimburgse Boekenbeurs in Maaseik. De eerste Vlaamse Dialectendag werd op 10 juni 2006 in Lokeren gehouden. De VLDN hielp bij het verzamelen van het materiaal voor het thema van de dag en was aanwezig met een boekenstand. Op de uitreiking van de Veldekeliteratuurpries (12 november2006), op de presentatie van het boek “Honderd jaar Limburgs” in Venlo (6 november 2006) en op het jubileumcongres van Veldeke in Roermond over de verhouding tussen standaardtaal en dialect (7 november 2006) en was het bestuur van de VLDN vertegenwoordigd. Enkele bestuursleden werkten ook inhoudelijk mee aan het congres in Roermond en aan het zgn. Schrijnenboek

7. Het bestuur werkt aan een project “Digitalisering van de Mededelingen en de uitverkochte Bijlagen”. Het heeft daarvoor financiering aangevraagd bij enkele fondsen (VSB en Prins Bernardfonds), de provincies Belgisch en Nederlands Limburg, de Euregio en de steden en gemeenten waar we hebben gecongresseerd. Als de financiering ongeveer rond was werd het digitaliseren in opdracht gegeven aan DBNL (Digitale Bibliotheek der Nederlandse Letteren). Op het congres in Sint-Truiden konden we de aanwezigen meedelen dat de teksten vanaf dan te raadplegen waren op de website van DBNL, nl. www.dbnl.nl. Voor de leden die geen internetaansluiting hebben of de voorkeur geven aan het in het bezit hebben van de gehele verzameling werkt het bestuur nu aan een cd-rom en een begeleidend boekje. Wij hopen die tegen het einde van 2007 te presenteren.

8. De VLDN is ook een van de stichtende leden van de Vzw Variaties, een koepelvzw die in het kader van de erfgoeddecreet functioneert. Ze zal o.a. enerzijds elk jaar een Vlaamse Dialectendag inrichten en (eventueel samen met anderen) onderzoek verrichten en projecten verzorgen en anderzijds een aantal administratieve taken voor de leden-verenigingen uitvoeren. De eerste Vlaamse Dialectendag werd op 10 juni 2006 in Lokeren gehouden. Als de tweejaarlijkse Nederlandse Dialectendag in Vlaanderen wordt gehouden vallen de twee samen. De volgende Nederlandse Dialectendag is in 2007 in Mechelen.

9. Ledenaantal

Het aantal aangemelde leden was de laatste jaren eerst lichtjes verminderd tot een 150-tal en daarna ongeveer op hetzelfde peil gebleven. Het bestuur doet voortdurend inspanningen om nieuwe leden te werven, en slaagt daar meestal ook in. Maar door het relatief “oude” ledenbestand vallen er ook elk jaar leden af, door overlijden of door het afhaken op hoge leeftijd. Naar aanleiding van de wijziging van de statuten hebben ook een aantal leden afgehaakt. Toch hadden wij op 31 december nog 140 aangemelde leden. Voor de ledenlijst: zie verder.

10. Personalia

In de loop van 2006 werden ons de overlijdens meegedeeld van de jarenlange leden Koen Van de Voorde (uit Niel-bij-As) en Pater Frans Claes s.j. (uit Heverlee, hoofdredacteur van Verschueren Encyclopedisch Woordenboek).

11. Website

In de loop van 2003 hebben enkele bestuursleden voor de Vereniging een eigen website opgezet. Die is te bereiken op: www.vldn.be. Ze wordt in de loop van het jaar telkens bijgewerkt. Verder wordt getracht ze nog uit te breiden en te verbeteren.

12. Congres 2007

Het congres wordt gehouden in Echt op 24 november 2007. Het thema is “Dialecten en namen op de grens van Guliks en Gelders Limburg”.