Prijs van de Limburgse Taalkunde

Tweejaarlijks uit te reiken door de VLDN.

Reglement

Deelnemers

Artikel 1
Deelname staat open voor elke (oud-)student aan een internationaal erkende instelling voor Wetenschappelijk Onderwijs.

Artikel 2
Deelnemers worden geacht op de hoogte te zijn van dit reglement en met de inhoud ervan akkoord te gaan.

Opdracht

Artikel 3
Het thema van de Bachelor-, Master-, of anderszins aan een academische graad verbonden scriptie moet direct verband houden met de Limburgse taal- of naamkunde (of die van direct aangrenzende dialecten). De scriptie mag betrekking hebben op het hedendaags Limburgs, op historische teksten of op een gereconstrueerd voorstadium van het Limburgs.

Artikel 4
De voorstellen en scripties worden beoordeeld op twee criteria:
1. Wetenschappelijke kwaliteit, in het bijzonder verdieping in het onderwerp, juiste methodologische aanpak en heldere betoogstijl.
2. Originaliteit in de onderwerpkeuze en creativiteit bij de uitwerking daarvan.

Rechten

Artikel 5
Ingezonden scripties worden niet geretourneerd.

Jurering

Artikel 6
Het bestuur van de VLDN benoemt een jury.

Artikel 7
De Scriptieprijs Limburgse Taalkunde wordt eens in de twee jaar uitgereikt, en wel in de oneven kalenderjaren.

Artikel 8
Voor beoordeling door de jury komen slechts in aanmerking scripties die:
1. door een internationaal erkende instelling voor wetenschappelijk onderwijs maximaal twee jaar voor de uiterste inzenddatum als voldoende zijn beoordeeld;
2. voldoen aan de in artikel 11 genoemde uitvoeringseisen.

Artikel 9
De jury heeft het recht om bij onvoldoende niveau van de inzendingen de scriptieprijs niet uit te reiken.

Artikel 10
De jury heeft het recht om bij de beoordeling van de scripties het advies van externe deskundigen in te winnen.

Uitvoering

Artikel 11
Ingezonden scriptievoorstellen en scripties moeten:
1. zijn gesteld in de Duitse, Engelse, Franse of Nederlandse taal;
2. op papier en digitaal worden aangeleverd; digitaal kan alleen per e-mail of op cd-rom, in documenten in pdf-formaat;
3. vergezeld gaan van een kopie van een bijbehorend, door de docent gedateerd en ondertekend tentamenbriefje, dan wel van een ander gedateerd bewijs van acceptatie;
4. daarnaast vergezeld gaan van een blad met ten minste de volgende gegevens: volledige voor- en achternaam van de auteur, adres, postcode, telefoonnummer, onderwijsinstelling en studierichting;
5. voor mededinging in een bepaalde editie moet de scriptie uiterlijk op 1 september van dat jaar in het bezit zijn van
Jury Scriptieprijs Limburgse Taalkunde
p/a VLDN, Scapulierstraat 2a/bus 3B-3740 Munsterbilzen.
De digitale versie kan gestuurd worden naar het volgende e-mailadres:
secretariaat@vldn.be.

Artikel 12
Deelnemers aan de scriptiewedstrijd krijgen een bevestiging van de ontvangst van hun inzending. Begin november van het jaar van uitreiking wordt de winnende scriptie bekendgemaakt. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Prijzen

Artikel 13
De winnaar van de tweejaarlijkse VLDN Scriptiewedstrijd ontvangt een bedrag van 500,- (vijfhonderd) euro, met het vrijblijvende advies het te besteden aan wetenschappelijke of educatieve doeleinden.

Artikel 14
De winnaar krijgt het recht zijn of haar scriptie om te werken tot een wetenschappelijk artikel van maximaal 25 pagina’s, te publiceren in het Jaarboek van de VLDN.

Artikel 15
De prijsuitreiking vindt elk oneven jaar plaats tijdens het jaarlijkse VLDN-congres in november.

Slotbepaling

Artikel 16
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de voorzitter van de jury.