Jaarboek 13 (2011) – Beringen

5Vic Mennen, Nederzettingsnamen in het stroomgebied van de Zwarte Beek en de Mangelbeek
39Jan Segers, Familienamen in Beringen en de andere mijngemeenten
65Har Brok en Joep Kruijsen, Limburgse volksnamen van planten
85Ronny Keulen, Enkele isoglossen rondom Beringen
103Michiel de Vaan, Grieniezere
VLDN-info 2010
105Jaarverslag
107Congresverslag
109Ledenlijst – Publicaties – Congressen
118Scriptieprijs Limburgse taalkunde
120Richtlijnen voor auteurs

Jaarverslag 2010

1. Het bestuur vergaderde in 2010 op 16 januari, 19 juni en 25 september om het congres in Beringen en de publicatie van het 12e Jaarboek voor te bereiden. Daarenboven namen enkele bestuursleden ook deel aan de voorbereidende activiteiten i.v.m. de huldevieringen van erevoorzitter Jan Goossens.

2. De VLDN hield haar Algemene Vergadering op 19 juni 2010 in Neeroeteren. Daar kwamen de gebruikelijke agendapunten aan bod: jaarverslag van de secretaris, kasverslag van het voorbije jaar en begroting voor het volgende jaar door de penningmeester, personalia, varia. Voor de leden die op de AV aanwezig waren werd onder leiding van een gids ook nog een kort bezoek gebracht aan dhr. Henri Verslegers, een authoriteit op het gebied van het kweken van bijenkoninginnen.

De Algemene Vergadering wordt door de leden niet druk bezocht. Daarom organiseerde de vereniging op het congres in Mheer nog een rubriek verenigings-nieuws, waarop dezelfde punten aan bod kwamen.

3. De activiteiten van de vereniging zijn gericht op de beide Limburgen. Daarom wordt het congres afwisselend in Belgisch- en Nederlands-Limburg gehouden. Op 27 november 2010 congresseerden we in Beringen. Op zaterdag 26 november 2011 is Venray aan de beurt. Voor 2012 wordt gezocht naar een locatie in het noordoosten van Belgisch-Limburg, bij voorkeur in Bree.

4. Dienstverlening

De vereniging beantwoordde net als de vorige jaren enkele vragen van leden, onderzoekers, verenigingen en studenten die een beroep deden op de vereniging voor problemen in verband met dialectologisch en naamkundig onderzoek. In het kader van de dienstverlening hielden enkele bestuursleden ook lezingen en werkvergaderingen bij lokale verenigingen in Limburg.

5. Congres

De vereniging richtte haar 36e congres in op 27 november 2010 in het Casino van Beringen met als thema: ‘Dialecten, namen en geschiedenis op de grens van het Brabants en het Limburgs’. Vijf lezingen en een door een gids geleid bezoek aan het mijnmuseum van Beringen vormden samen met de huishoudelijke vergadering de voornaamste elementen van het programma. Het aantal aanwezigen lag met 65 rond het gemiddelde van de voorbije jaren. Voor de inhoud van de lezingen verwijzen wij naar het verslag van het congres.

6. Publicaties

In 2010 verscheen de twaalfde jaargang van het Jaarboek van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde. Hierin zijn de teksten van de lezingen van het congres in Mheer opgenomen. Daarenboven vinden de leden in het Jaarboek het jaarverslag van 2009 en verdere informatie over de VLDN. Ondertussen wordt Jaarboek 13 met de lezingen van het congres van Beringen voorbereid. Daarnaast is in 2010 in de reeks Bijlagen van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde als nr. 9 een tekst van erevoorzitter em. prof. dr. Jan Goossens uitgebracht, nl. “De Genker toonaccenten en hun dialectgeografische inbedding” (212 blz.).

7. De vereniging werkte ook mee aan initiatieven van anderen. Zo nam de afgevaardigde van de vereniging als stichtend lid deel aan de Algemene Vergadering van Variaties vzw op 6 maart 2010 in Hasselt ter voorbereiding van de 3e Vlaamse Dialectendag op 29 mei 2010 in Koksijde. Op de dag was de vereniging eveneens aanwezig met een boekenstand. Op 22 oktober 2010 volgde in Asse de evaluatie van de Dialectendag, waar de afgevaardigde van de Vereniging eveneens aanwezig was.

Voorts hebben verschillende bestuursleden een bijdrage geleverd aan het 11e Dialectenboek van de Stichting Nederlandse Dialecten met als thema Bijnamen en karaktereigenschappen in streektalen. Het boek wordt gepresenteerd op 26 maart 2011 op de 11e Nederlandse Dialectdag in het Zuid-Hollandse Delft.

8. Huldevieringen Jan Goossens

In de loop van het jaar 2010 was de VLDN nauw betrokken bij de organisatie van twee huldevieringen van erevoorzitter em. prof. dr. dr. h.c. Jan Goossens. Op 10 maart 2010 werd prof. Goossens in het Stadhuis van Genk gehuldigd als ereburger van de stad Genk, op 8 oktober 2010 mocht hij in het Provinciehuis te Hasselt de Visser Neerlandiaprijs in ontvangst nemen.

9. Ledenaantal

De vereniging telde op 31 december 2010 een honderdtal betalende leden, waaronder verschillende bibliotheken, dialectverenigingen en heemkundige kringen. Door de overdracht van het secretariaat zijn de herinneringen van de betalingsuitnodigingen pas samen met de uitnodiging voor het congres verstuurd, zodat het ledenaantal nog (licht) kan stijgen. Voor de ledenlijst: zie het Jaarboek.

Daarnaast telt de vereniging ook een vijftigtal sympathisanten, die slechts sporadisch congressen bijwonen in hun eigen regio of selectief publicaties van de vereniging bestellen.

10. Website

In de loop van 2009 heeft de vereniging een nieuwe website in gebruik genomen. Die is zoals voorheen te bereiken op www.vldn.be en wordt in de loop van het jaar telkens geüpdatet door bestuurslid Patrick Slechten. In 2010 zijn diverse berichten toegevoegd aan onder meer de nieuwsrubriek en links naar andere dialectologische en/of naamkundige websites.

11. Congres 2011

Het congres wordt gehouden op 26 november 2011 in Venray. Het thema is Het dialect van Venray en omgeving: Limburgs, Brabants of Pruisisch?.