Jaarboek 23 (2021)

5Michiel de Vaan, Verantwoording
7Frens Bakker, Sevenum, een dialectendriesprong in Noord-Limburg
19Jan Goossens, Due gauder den eersten pacht. Uit het Oudste Goederenregister van Alden Biesen
27Peter Alexander Kerkhof, Limburgse plaatsnamen in een dertiende-eeuwse memorierol
33Ulrich Maes, De oudste Heerlense dialecttekst van J.M. Dautzenberg
39Ulrich Maes, De etymologie van de familienamen Kipigrock en Kipigroch in Belgisch-Limburg
43Vic Mennen, Scheps … een waterschap aan de Grote Nete?
61Michiel de Vaan en Patrick Slechten, Limburgse adjectieven op -etig: betekenis, verspreiding en oorsprong
79Luk Van de Sijpe, De heerlijkheid en het kasteel Grevenbroek
VLDN-info 2020
101Jaarverslag
103Statuten
111Ledenlijst – Congressen
115Richtlijnen voor auteurs

Jaarverslag 2020

van de VERENIGING VOOR LIMBURGSE DIALECT- EN NAAMKUNDE vzw Zetel: Mombeekdreef 18, 3500 Hasselt, België – Ondernemingsnummer 425 982 230

1. De jaarlijkse statutaire vergadering

De algemene ledenvergadering van 2020 moest wegens de coronapandemie, maar conform de aangepaste nieuwe vzw-wetgeving, uitwijken naar het begin van de tweede jaarhelft. Leden konden fysiek niet aanwezig zijn en slechts een beperkt aantal leden van het bestuursorgaan (zo dienen we de raad van bestuur eigenlijk te noemen) mocht de vergadering lijfelijk bijwonen. Die vergadering werd gehouden in Hotel Beau Séjour in Lanklaar op zaterdag 8 augustus 2020 om 15 uur. Op de agenda stond o.m. de goedkeuring van de nieuwe statuten. De (werkende) leden van de vereniging hadden in de periode voorafgaand aan de vergadering na een schriftelijke bevraging hun goedkeuring kunnen hechten aan het jaarverslag 2019, het financiële verslag over 2019 en de begroting voor 2020, en dus ook de statuten. Deze werden uiteindelijk gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 7 oktober 2020.

De ledenvergadering heeft bovendien beslist om de contributie voor het jaar 2021 op 20 euro te houden.

2. Het congres en de voorbereidende bestuursvergaderingen

De plannen voor het congres in Arcen-en-Velden moesten ingevolge de pandemie worden opgeborgen. Besloten werd om het thema en de aangezochte sprekers te behouden en het geheel uit te stellen tot november 2022, aangezien de afspraken voor het congres van Kinrooi 2021 al in een gevorderd stadium verkeerden. Dat congres valt immers samen met de viering 50 jaar fusie in Kinrooi-Molenbeersel. Niettemin werden er bestuursvergaderingen gehouden op 18 januari (Zutendaal), 14 mei (online), 8 augustus (Beau Séjour, Lanklaar), en (beperkt) op 15 juli (online) en 17 september (Brussel). In de loop van 2020 bracht bestuurslid Jan Segers werkbezoeken aan Kinrooi-Molenbeersel ter voorbereiding van het congres aldaar.

3. Het jaarboek

In december 2020 verscheen Jaarboek 22 met artikels van o.m. lezingen gehouden tijdens het congres in Hamont-Achel (nov. 2019). De artikels erin opgenomen zijn van de hand van Victor Mennen (Hydroniemen van het Dommelbekken), Alfons Tuyaerts (Synchronische klankleer van de dialecten van Pelt en Hamont), Jos Swanenberg (Limburgse dialecten in Noord-Brabant: Budel, Maarheeze, Soerendonk), Ulrich Maes (Bargoens in Kortessem? De etymologie van ‘morf’), Lou Spronck en Michiel de Vaan (250 jaar geschiedenis v. h. Maastrichts dialect).

4. Activiteiten waarbij de VLDN als vereniging is betrokken

De VLDN is met de voorzitter en de secretaris vertegenwoordigd in vzw. Variaties, koepelvereniging voor dialecten en oraal erfgoed op hun halfjaarlijkse vergaderingen in Brussel – die om de intussen bekende reden niet konden plaatsvinden.

Enkele bestuursleden leggen de laatste hand aan het oplossen van de nog openstaande transcriptiekwesties van het project Het Limburgs goederenregister van Erard van der Marck.

Na de overheveling van de bevoegdheid cultuur van de provincie Belgisch-Limburg naar de regionale overheid Vlaanderen, ontvangt de vereniging niet langer de broodnodige subsidie voor haar werking. Gelukkig kon een gulle weldoener onze nood door een eenmalige schenking van 1000 euro tijdelijk lenigen en vond onze bede bij de provinciale overheid van Nederlands-Limburg gehoor in de vorm van een toelage van 1500 euro gedurende twee jaar.

5. Taalkundige dienstverlening door individuele bestuursleden

Via e-mail of anderszins werd door bestuursleden geantwoord op vragen van belangstellenden om dialectologisch, etymologisch of naamkundig advies, en werd er medewerking verleend aan enkele dialectenquêtes van taalonderzoekers en studenten taalkunde.

Bestuursleden individueel hebben in de loop van het jaar her en der lezingen gegeven over taal en/of dialect (meestal online) of zijn behulpzaam geweest bij het tot stand komen van projecten van derden, zo bv. de dialectcursussen van de Willy Dols Stichting (Sittard), de Limburgse geluidsopnamen voor het project ‘Atlas sonore des dialectes de Belgique’ (LIMSI Parijs), lidmaatschap van de Koninklijke Commissie voor Dialectologie en Naamkunde.

De website van de vereniging is zoals steeds te bereiken op vldn.be en wordt in de loop van het jaar telkens geüpdatet door een lid van het bestuursorgaaan. Ook het congresprogramma, actuele informatie in verband met de vereniging, o.m. haar privacyverklaring, en haar publicaties en nieuwtjes op het gebied van de dialectologie en naamkunde in Limburg worden erop aangeboden. Via deze website is ook de hele reeks Mededelingen, dit zijn de artikels zoals ze in de periode voor het Jaarboek werden uitgegeven, in extenso te raadplegen.