Jaarboek 5 (2003) – Herk-de-Stad

5Miet Ooms, De positie van Herk-de-Stad ten opzichte van de Getelijn: op de grens tussen Limburg en Brabant
21Dany Jaspers, Elisabeth van Spalbeek en de middeleeuwse muurschilderingen in de Onze-Lieve-Vrouw-Boodschapkapel
43Vic Mennen, Landschap en bewoning in en rond Herk-de-Stad in het licht van de plaatsnamen
71Jan Segers, Huisnamen in de Oranjestad Diest
97Jan Segers, Het oudst gekende cijnsboek van Neeroeteren (1461)
VLDN-info 2002
125Jaarverslag
128Congresverslag
131Ledenlijst – Publicaties – Congressen

Jaarverslag 2002

1. Het bestuur vergaderde in 2002 met het normale ritme om de activiteiten van de VLDN voor te bereiden. Daarenboven vergaderde het dagelijks bestuur nog enkele keren en vergaderden werkgroepen een aantal keren in verband met concrete projecten (congres 2002 en 2003; redactie van het Jaarboek met publicatie van de lezingen van het symposium van Rolduc).

2. De activiteiten van onze vereniging zijn gericht op de beide Limburgen. Daarom wordt het congres afwisselend in Belgisch en Nederlands Limburg gehouden. Op 23 november 2002 kwam Herk-de-Stad aan de beurt.

3. Het bestuur besteedde heel wat tijd aan de nazorg van het symposium van Rolduc (24 maart 2001).

Ter herinnering: Het symposium had plaats op 24 maart 2001 in het congrescentrum Rolduc te Kerkrade met een 150-tal deelnemers uit Duitsland, Nederland en België. Het thema was:

Van dichtbij bekeken. Aus der Nähe betrachtet.

Streektaal en volkscultuur aan Rijn en Maas na 1945.

Dialekt und Volkskultur an Rhein und Maas nach 1945.

Sprekers uit Duitsland, Nederlands-Limburg en Belgisch-Limburg belichtten de rol en de evolutie van het gebruik van streektaal en standaardtaal in de beide Limburgen en het aangrenzende Rijnland (Prof. Dr. J. Cajot en Prof. Dr. L. Kremer), de dialectliteratuur (Dr. P. Bakkes) en een aantal aspecten van volksgebruiken (Dr. A. Döring) in het betrokken gebied. Het aantal aanwezigen (meer dan 150), de weerklank in de pers (de regionale dag- en weekbladen, de regionale en lokale radio’s hadden journalisten gestuurd) en de door de deelnemers betoonde interesse bewijzen dat wij met dit symposium een goede keuze hadden gemaakt.

Voor de organisatie van het symposium werden door de drie organiserende partners (Veldeke Limburg, het Amt für rheinische Landeskunde en de VLDN) speciale projectsubsidies gevraagd aan de Euregio, de provinciebesturen en aan het Landschaftsverband Rheinland. Die werden ook toegekend. Voor de publicatie van de lezingen was echter niets gevraagd. Daarom werden na het symposium de verschillende mogelijkheden voor publicatie van de teksten van de lezingen onderzocht, met inachtneming van de financiële mogelijkheden van de partners en andere engagementen voor het begrotingsjaar 2002. Het resultaat van de besprekingen was dat een afzonderlijke uitgave niet mogelijk bleek. Daarom besloot het bestuur van de VLDN alle teksten van het symposium van Rolduc in het Nederlands te publiceren in Jaarboek nr. 4 van 2002. Dat is dan een nummer van 160 blz. geworden in plaats van de gebruikelijke 96. Dat betekende wel serieuze extra kosten, maar het bestuur heeft geoordeeld dat het die inspanning moest doen en het hoopt op extra subsidie voor de werking van 2002.

4. Dienstverlening

Zoals de vorige jaren werd de gewone dienstverlening naar leden, onderzoekers, verenigingen en studenten die een beroep deden op de vereniging, voortgezet. In die zin beantwoordde het secretariaat een aantal telefoons, brieven en e-mails van onderzoekers, studenten en verenigingen die een beroep deden op de Vereniging voor problemen in verband met dialectologisch en naamkundig onderzoek. In de loop van het jaar werden enkele bestuursleden geraadpleegd en op vergaderingen uitgenodigd in verband met het opzetten van een dialectwoordenboek. Tevens worden (bestuurs)leden geraadpleegd in verband met straatnaamgeving en/of zijn lid van de Provinciale Commissie voor Straatnaamgeving. De onder-voorzitter is een naamkundige en lid van ons bestuur.

In het kader van de dienstverlening hielden enkele bestuursleden ook lezingen en werkvergaderingen bij locale verenigingen in Limburg.

5. Congres van de Vereniging

De vereniging richtte haar congres 2002 in op 23 november in het CC De Markthallen te Herk-de-Stad. Vijf lezingen, een bezoek aan de kapel van Onze Lieve Vrouw Boodschap met zijn muurschilderingen uit de tweede helft van de 14de eeuw (over Elisabeth van Spalbeek) en de huishoudelijke vergadering vormden de voornaamste elementen van het programma. Het aantal aanwezigen lag met 82 boven het gemiddelde van de laatste jaren.

6. Publicaties

In 2002 verscheen de vierde jaargang van het Jaarboek van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde VZW. Hierin verschenen de teksten van de lezingen van het congres van Thorn en van het symposium van Rolduc (zie boven). Daarenboven vinden de leden in het Jaarboek ook een jaarverslag en verdere informatie over de VLDN. Dit jaar is het uitzonderlijk 160 blz. in plaats van de gebruikelijke 96 (zie boven).

7. Medewerking aan initiatieven van anderen

Een afvaardiging van de vereniging was aanwezig op de Tagung ingericht door het Amt für rheinische Landeskunde in samenwerking met de provincie Nederlands-Limburg over het thema ‘Regionale Identiteit’ in Aken op 22 november 2002.

8. Ledenaantal

Het aantal aangemelde leden was de laatste jaren eerst lichtjes verminderd tot een 150-tal en daarna ongeveer op hetzelfde peil gebleven. Het bestuur doet voortdurend inspanningen om nieuwe leden te werven, en slaagt daar ook in. Maar door het relatief “oude” ledenbestand vallen er ook elk jaar leden af, door overlijden of door het afhaken op hoge leeftijd. Toch hadden wij op 31 december 160 aangemelde leden.

9. Personalia

In de loop van het afgelopen werkjaar overleden onze jarenlange en trouwe leden Adriaan Claassens en Mathieu Driesen.

10. Congres 2003

Het congres wordt gehouden te Sittard op 22 november 2003. Het thema is “Schrijftaal, dialect en namen in het Land van Gulik”.