Jaarboek 6 (2004) – Sittard

5Jan Segers, Voornaamgeving in Sittard door de eeuwen heen. Een verkenning.
39Alex Wethlij, De schrijfwijze van vocalen en consonanten in de Sittardse oorkonden 1348-1450
75Ann Marynissen, Limburgers worden Nederlanders? Over de vernederlandsing van het zuidoosten van Nederlands Limburg (1789-1935).
91José Cajot, Dialecten aan de Selfkant
VLDN-info 2003
113Jaarverslag
115Congresverslag
117Ledenlijst – Publicaties – Congressen

Jaarverslag 2003

1. Het bestuur vergaderde in 2003 met het normale ritme om de activiteiten van de VLDN voor te bereiden. Daarenboven vergaderde het dagelijks bestuur nog enkele keren en vergaderden werkgroepen een aantal keren in verband met concrete projecten (congres 2003 en 2004; redactie van het Jaarboek).

2. De activiteiten van onze vereniging zijn gericht op de beide Limburgen. Daarom wordt het congres afwisselend in Belgisch en Nederlands Limburg gehouden. Op 22 november 2003 kwam Sittard aan de beurt.

3. Dienstverlening

Zoals de vorige jaren werd de gewone dienstverlening naar leden, onderzoekers, verenigingen en studenten die een beroep deden op de vereniging, voortgezet. In die zin beantwoordde het secretariaat een aantal telefoons, brieven en e-mails van onderzoekers, studenten en verenigingen die een beroep deden op de Vereniging voor problemen in verband met dialectologisch en naamkundig onderzoek. In de loop van het jaar werden enkele bestuursleden geraadpleegd en op vergaderingen uitgenodigd in verband met het opzetten van een dialectwoordenboek. Tevens worden (bestuurs)leden geraadpleegd in verband met straatnaamgeving en/of zijn lid van de Provinciale Commissie voor Straatnaamgeving. De ondervoorzitter is een naamkundige en lid van ons bestuur. Het bestuur van de VLDN betreurt dat de Provinciale Commissie voor de Straatnaamgeving bij decreet wordt afgeschaft.

In het kader van de dienstverlening hielden enkele bestuursleden ook lezingen en werkvergaderingen bij locale verenigingen in Limburg.

4. Congres van de Vereniging

De vereniging richtte haar congres 2003 in op 22 november in het Euregionaal Sport- en Congrescentrum Sportcentrumlaan 5 NL-6138 KX Sittard. Vijf lezingen, een bezoek aan een aantal getuigen van het Gulikse verleden van Sittard en de huishoudelijke vergadering vormden de voornaamste elementen van het programma. Tijdens de huishoudelijke vergadering werd een gedeelte van het bestuur vernieuwd. Onze voorzitter, Prof. Dr. Jan Goossens had de wens uitgedrukt zich na 28 jaar niet meer kandidaat te stellen voor het voorzitterschap. De nieuwe voorzitter is dr. Pierre Bakkes, de streektaalfunctionaris van Nederlands-Limburg. Het aantal aanwezigen lag met 68 rond het gemiddelde van de laatste jaren.

5. Publicaties

In 2003 verscheen de vijfde jaargang van het Jaarboek van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde VZW. Hierin verschenen de teksten van de lezingen van het congres van Herk-de-Stad. Daarenboven vinden de leden in het Jaarboek ook een jaarverslag en verdere informatie over de VLDN.

6. Medewerking aan initiatieven van anderen

De VLDN was ook met een stand aanwezig op de Interlimburgse Boekenbeurs in het Cultureel Centrum Achter Olmen te Maaseik op 1 en 2 november 2003.Een afvaardiging van de VLDN was aanwezig op de Nederlandse Dialectendag van 22 maart 2003.

Onze stand met publicaties werd telkens goed bezocht en we maakten enkele nieuwe leden.

7. Ledenaantal

Het aantal aangemelde leden was de laatste jaren eerst lichtjes verminderd tot een 150-tal en daarna ongeveer op hetzelfde peil gebleven. Het bestuur doet voortdurend inspanningen om nieuwe leden te werven, en slaagt daar ook in. Maar door het relatief “oude” ledenbestand vallen er ook elk jaar leden af, door overlijden of door het afhaken op hoge leeftijd. Toch hadden wij op 31 december 158 aangemelde leden. Voor de ledenlijst: zie verder.

8. Personalia

In de loop van het afgelopen werkjaar overleden onze jarenlange en trouwe leden Daemen Theo (Schinveld) en E.H. Clement Wintmolders (Zepperen).

9. Website

Tot 31 december 2002 had de VLDN een “onofficiële” website op initiatief van een lid. Daardoor werd het bestuur zich bewust van de mogelijkheden tot contact met nieuwe leden. Het lid heeft de onofficiële website gestopt, maar het bestuur heeft dan het initiatief genomen om een officiële website te starten. Aan de lay-out daarvan werd hard gewerkt, vooral door ons bestuurslid Miet Ooms. De website kwam klaar vlak voor het congres van Sittard. U kunt ons nu bezoeken op www.vldn.be .

10. Congres 2004

Het congres wordt gehouden te Maaseik op 22 november 2004. Het thema is “Dialecten en namen in het gebied van de Maaslandse lappendeken”.