Jaarboek 7 (2005) – Maaseik

5Jan Segers, Erfnamen en hun functie. Erfnamen en hun functie in oostelijk Belgisch-Limburg.
27Martin Boonen, Maaslandse nederzettingsnamen. De structuur van de Maaslandse nederzetting.
53Miet Ooms, De pronomina in de oorkondetaal van Maaseik: 1341-1512
63Joke Verbeek, Enkele aspecten uit de fonologie van het Kinroois en het Maaseiks
77Ulrich Maes, Victor Delecourt: de Columbus van het Limburgs? Een vergeten pionier van de Nederlandse dialectgeografie.
VLDN-info 2004
89Jaarverslag
91Congresverslag
93Ledenlijst – Publicaties – Congressen

Jaarverslag 2004

1. Het bestuur vergaderde in 2004 met het normale ritme om de activiteiten van de VLDN voor te bereiden. Daarenboven vergaderde het dagelijks bestuur nog enkele keren en vergaderden werkgroepen een aantal keren in verband met concrete projecten (congres 2004, 2005 en 2006; redactie van het Jaarboek). Daarnaast vergaderde de Commissie statuten vijf keer om het voorstel van nieuwe statuten voor te bereiden. De nieuwe statuten waren nodig omwille van de wijziging in de wetgeving op de vzw’s. Het voorstel werd dan door het bestuur bekrachtigd en op het congres van 20 november 2004 in Maaseik unaniem goedgekeurd.

2. Zoals de vorige jaren werd de gewone dienstverlening naar leden, onderzoekers, verenigingen en studenten die een beroep deden op de vereniging, voortgezet. In die zin beantwoordde het secretariaat een aantal telefoons, brieven en e-mails van onderzoekers, studenten en verenigingen die een beroep deden op de Vereniging voor problemen in verband met dialectologisch en naamkundig onderzoek. In de loop van het jaar werden enkele bestuursleden geraadpleegd en op vergaderingen uitgenodigd in verband met het opzetten van een dialectwoordenboek. Tevens worden (bestuurs)leden geraadpleegd in verband met straatnaamgeving en/of waren lid van de Provinciale Commissie voor Straatnaamgeving. De ondervoorzitter van de Limburgse commissie is altijd een naamkundige en lid van ons bestuur geweest. In het kader van de dienstverlening hielden enkele bestuursleden ook lezingen en werkvergaderingen bij locale verenigingen in Limburg.

3. De activiteiten van de vereniging zijn gericht op de beide Limburgen. Daarom wordt het congres afwisselend in Belgisch en Nederlands Limburg gehouden. Op 20 november was Maaseik aan de beurt. In 2005 is het dan aan Gennep, nl. op zaterdag 26 november.

4. Congres

De vereniging richtte haar congres 2004 in op 20 november 2004 in Zaal Van Eyck, Koning Albertlaan 23, B-3680 MAASEIK. Het thema was: Dialecten en namen in het gebied van de Maaslandse lappendeken. Vijf lezingen, een stadswandeling en de bijzondere en gewone huishoudelijke vergadering vormden de voornaamste elementen van het programma. Het aantal aanwezigen lag met 98 ver boven het gemiddelde van de laatste jaren. In feite trok alleen het congres in Voeren (met als speciaal thema de taalkundige gevolgen van de Slag bij Woeringen voor onze streken) ooit meer aanwezigen.

Voor de inhoud van de lezingen verwijzen wij naar het verslag van het congres. Na een historische inleiding door Dr. Roger Jansen over Maaseik als regionaal centrum door de eeuwen heen, vertelde Jan Segers over erfnamen in de Oetervallei. Martin Boonen sprak over elementen uit de Maaseiker en Maaslandse toponymie. In de namiddag hield Miet Ooms een lezing over de historische schrijftaal in Maaseiker oorkonden van 1348 tot 1512 en Joke Verbeek over enkele aspecten uit de fonologie van het Kinroois en het Maaseiks.

5. Publicaties

In 2004 verscheen de zesde jaargang van het Jaarboek van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde vzw. Hierin verschenen de teksten van de lezingen van het congres van Sittard. Daarenboven vinden de leden in het Jaarboek ook een jaarverslag en verdere informatie over de VLDN.

6. De vereniging werkte ook mee aan initiatieven van anderen. Zo was een afvaardiging van de VLDN aanwezig op de Brabantse Dialectendag op 28 maart 2004 en hadden we er een stand met publicaties. Verder was ook een afvaardiging van de VLDN aanwezig bij de uitreiking van de Veldeke Literatuurpries in Thorn op 14 november 2004.

7. Ledenaantal

Het aantal aangemelde leden was de laatste jaren eerst lichtjes verminderd tot een 150-tal en daarna ongeveer op hetzelfde peil gebleven. Het bestuur doet voortdurend inspanningen om nieuwe leden te werven, en slaagt daar ook in. Maar door het relatief “oude” ledenbestand vallen er ook elk jaar leden af, door overlijden of door het afhaken op hoge leeftijd. Toch hadden wij op 31 december 158 aangemelde leden.

8. Personalia

Bij de laatste verkiezingen op het congres in Sittard was Prof. Jan Goossens geen kandidaat meer voor het voorzitterschap. In de eerste bestuursvergadering na het congres heeft het bestuur beslist hem het erevoorzitterschap aan te bieden en hij heeft dat aanvaard.

9. Website

In de loop van 2003 hebben enkele bestuursleden voor de Vereniging een eigen website opgezet. Die was juist op tijd voor het congres in Sittard klaar en is te bereiken op: www.vldn.be. In de loop van 2004 werd getracht die website nog uit te breiden en te verbeteren.

10. Congres 2005

Het congres wordt gehouden te Gennep op 26 november 2005. Het thema is “Dialecten en namen op de grens van het Gelders en het Limburgs”.